Prevodi v slovenščina:

  • KPI 
     
    A predefined measure that is used to track performance of a strategic goal, objective, plan, initiative, or business process. A KPI is evaluated against a target. An explicit and measurable value taken directly from a data source. Key performance indicators (KPIs) are used to measure performance in a specific area, for example, revenue per customer.

Drugi pomen:

 
(management) A financial or non-financial metric used to help an organization define and measure progress toward organizational goals.

    Prikaži Propadanje

Primer stavka z "key performance indicator", prevod spomin

add example
KEY PERFORMANCE INDICATORSKLJUČNI KAZALNIKI USPEŠNOSTI
Other issues were still in the process of implementation, such as the definition of Key Performance Indicators (KPIs) for all business areasDruga vprašanja, kot je na primer opredelitev ključnih kazalnikov uspešnosti za vsa poslovna področja, so bila še v postopku izvajanja
Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and the Council, dated ‧ June ‧ amends the ‧th Directive of ‧ on annual accounts and the ‧th Directive of ‧ on consolidated accounts by introducing the following paragraph: To the extent necessary for an understanding of the company's development, performance or position, the analysis shall include both financial and, where appropriate, non-financial key performance indicators relevant to the particular business, including information relating to environmental and employee mattersDirektiva ‧/‧/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne ‧. junija ‧ spreminja ‧. direktivo iz leta ‧ o letnih računih in ‧. direktivo iz leta ‧ o konsolidiranih računovodskih izkazih in dodaja naslednji odstavek: Kolikor je potrebno za razumevanje razvoja, uspešnosti ali položaja družbe, analiza vključuje tako ključne finančne, in kjer je to ustrezno, nefinančne kazalce uspešnosti, pomembne za posamezno poslovanje, skupaj z informacijami o okoljskih zadevah in zaposlenih
During the first reference period, the Commission shall use the data collected to validate these key performance indicators and assess them with a view to ensuring that safety risk is adequately identified, mitigated and managedMed prvim referenčnim obdobjem Komisija uporabi zbrane podatke za potrditev teh ključnih kazalnikov uspešnosti in jih oceni z namenom, da se zagotovi ustrezna opredelitev ter preprečevanje in upravljanje varnostnega tveganja
st part:Calls on the... key performance indicatorsdel:poziva Komisijo,... kazalcev uspešnosti
Moreover, the Agency is currently developing Key Performance Indicators for its activitiesAgencija poleg tega trenutno pripravlja ključne kazalnike uspešnosti za svoje dejavnosti
Notes that the ‧ report of the Court’s internal auditor was largely positive, and welcomes in this context the fact that most recommendations put forward by the internal auditor have been accepted and integrated into corrective action plans; welcomes the establishment of framework for monitoring the effectiveness of internal controls, as well as the adoption of Key Performance Indicatorsje seznanjen, da je bilo poročilo notranjega revizorja sodišča iz leta ‧ v veliki meri pozitivno, in glede tega pozdravlja, da je bila večina priporočil notranjega revizorja sprejeta in vključena v korekcijske akcijske načrte; pozdravlja pripravo okvira za spremljanje učinkovitosti notranjega nadzora ter sprejetje ključnih kazalcev uspešnosti
During this first reference period, national supervisory authorities will monitor and publish these key performance indicators, and Member States may set corresponding targetsMed tem prvim referenčnim obdobjem nacionalni nadzorni organi spremljajo in objavijo te ključne kazalnike uspešnosti, države članice pa lahko določijo ustrezne cilje
PROGRESS AGAINST THE FIVE REFERENCE LEVELS OF AVERAGE EUROPEAN PERFORMANCE (BENCHMARKS) AND OTHER KEY INDICATORS IN EDUCATION AND TRAININGNAPREDEK GLEDE NA PET REFERENČNIH RAVNI POVPREČNE EVROPSKE USPEŠNOSTI (MERILA USPEŠNOSTI) IN DRUGE KLJUČNE KAZALCE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
The MDG contract offers the following key elements: a six-year commitment, that is six full years as opposed to the normal duration of three years for general budget supports; a guaranteed, fixed payment of at least 70% of the total commitments, provided that there is no breach of the conditions in which payments become due or of the essential and fundamental elements of the cooperation; a variable component of up to 60%, intended to reward performance with a view to achieving the MDG and linked to results indicators, mainly in the fields of health and education, as well as progress in public finance management.Pogodba o razvojnih ciljih tisočletja nudi naslednje ključne elemente: šestletno zavezo, to je šest polnih let v nasprotju z običajnim trajanjem treh let za splošne proračunske podpore, zagotovljeno stalno plačilo vsaj 70 % celotnih obveznosti, če ni kršitve pogojev v katerih plačila zastarajo ali bistvenih in temeljnih elementov sodelovanja, spremenljivi del do 60 %, namenjen, da se nagradi učinkovitost z namenom doseganja razvojnih ciljev tisočletja in povezanih s kazalniki rezultatov, predvsem na področjih zdravja in izobraževanja, prav tako pa napredka na področju upravljanja javnih financ.
Logistic costs should be included in key performance indicators of companiesLogistični stroški morajo postati del kazalnikov učinkovitosti podjetij
SAFETY KEY PERFORMANCE INDICATORSVARNOSTNI KLJUČNI KAZALNIKI USPEŠNOSTI
The SC recommends that timeframes or deadlines should be agreed and set for all phases of the investigation cycle, including evaluations and follow-up activities and the system of assessing the results, based on key performance indicators, needs to be further strengthenedPo priporočilu nadzornega odbora bi se bilo treba o časovnih okvirih ali rokih dogovoriti in jih določiti za vse faze preiskovalnega cikla, tudi za pripravo ocen in spremljanje dejavnosti, sistem za presojo rezultatov na podlagi ključnih kazalnikov uspešnosti pa bi bilo treba še okrepiti
The ECB also notes the ECA’s acknowledgment that all business areas examined: (i) contributed to the ECB’s planning process by formulating strategic goals; (ii) defined their annual objectives and set key performance indicators (KPIs) to measure performance in line with the ECB’s overall objectives and the business areas’ strategic priorities; and (iii) established procedures and developed appropriate systems to monitor their activities on a regular basisSprejema tudi priznanje Sodišča, da so vsa pregledana poslovna področja: (i) prispevala k postopku načrtovanja v ECB z določitvijo svojih strateških ciljev, (ii) določila svoje letne cilje in opredelila ključne kazalnike uspešnosti z namenom merjenja uspešnosti glede na skupne cilje ECB in strateške prednostne naloge poslovnih področij ter (iii) razvila postopke in vzpostavila ustrezne sisteme za redno spremljanje svojih dejavnosti
On this basis, the Commission shall adopt new safety key performance indicators if necessary, by revision of this AnnexNa tej podlagi Komisija po pregledu te priloge po potrebi sprejme nove varnostne ključne kazalnike uspešnosti
Welcomes the initiative by the EESC to develop a set of key activity and performance indicators (KAPIs) within its secretariat, which thus serve as a management tool for the competent services as well as improving transparency; encourages the EESC to further develop new indicators and use existing ones to show trends in the medium or longer term (five to ‧ years) as wellpozdravlja pobudo Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za razvoj ključnih kazalnikov dejavnosti in uspešnosti znotraj sekretariata, ki bi služili kot instrument za upravljanje za pristojne službe kot tudi za izboljševanje preglednosti; spodbuja Evropski ekonomsko-socialni odbor, da dodatno razvije nove kazalnike in uporabi obstoječe za predstavitev srednjeročnih kot tudi dolgoročnih trendov (od pet do deset let
Moreover, in preparing the budget review, I have promoted the new focus on impact rather than input through the definition of clear and measurable objectives and key performance indicators.Pri pripravi pregleda proračuna sem spodbujal, naj bi po novem pozornost z opredelitvijo jasnih in merljivih ciljev in ključnih kazalcev uspešnosti usmerili bolj na učinke kot prispevke.
In 2008 the Court decided to set up a system of Key Performance Indicators ( KPIs ) for its audit and non-audit activitiesto measure performance onthe achievement ofthe strategic objectives of the Court and the objectives setin the annual work programmes .Sodiščejeleta2008sklenilo , dazasvojerevizijskeinnerevizijskedejavnostiuvede sistemključnihkazalnikovuspešnosti ( KKU ) , namenjenih merjenjuuspešnostipri doseganju strateških ciljev Sodišča in ciljev , zastavljenih v letnih delovnih programih .
Performance targets in each key performance area, set by reference to each key performance indicator, for the entire reference period, with annual values to be used for monitoring and incentive purposesCilji uspešnosti v vsakem ključnem področju uspešnosti, določenem v povezavi z vsakim ključnim kazalnikom uspešnosti, za celotno referenčno obdobje z letnimi vrednostmi, ki se uporabijo za spremljanje in spodbudne namene
Description of performance monitoring arrangements; overview of key indicators measuring progressOpis dogovora o spremljanju izvajanja, pregled ključnih kazalnikov merjenja napredovanja
The following table shows some of AFR’s key performance indicators for the period before the aid was grantedV naslednji tabeli so povzeti nekateri ključni pokazatelji uspešnosti družbe AFR v obdobju pred odobritvijo pomoči
The analysis referred to in point (a) shall, to the extent necessary for an understanding of the issuer’s development, performance or position, include both financial and, where appropriate, non-financial key performance indicators relevant to the particular businessAnaliza iz točke (a) v obsegu, ki je nujen za razumevanje izdajateljevega razvoja, poslovanja ali položaja, vključuje ključne finančne in po potrebi nefinančne kazalnike uspešnosti, ki se nanašajo na določeno podjetje
the level of the national/FAB performance target at the end of the reference period using the key performance indicator defined in Annex I, Section ‧, point ‧(c) shall be equal to or higher than the European Union-wide target as defined in accordance with Annex I, Section ‧, point ‧(c) (optional in the first reference periodna koncu referenčnega obdobja mora biti raven nacionalnega cilja uspešnosti/cilja uspešnosti FAB, merjenega z uporabo ključnega kazalnika uspešnosti, opredeljenega v točki ‧(c) oddelka ‧ Priloge I, enaka ali večja od vseevropskega cilja, opredeljenega v točki ‧(c) oddelka ‧ Priloge I (v prvem referenčnem obdobju je to neobvezno
The second European Union-wide safety key performance indicator shall be the percentage of application of the severity classification of Risk Analysis Tool as defined in Section ‧, point ‧(b) below in States where this Regulation applies, to allow harmonised reporting of severity assessment of Separation Minima Infringements, Runway Incursions and ATM Specific Technical EventsDrugi vseevropski varnostni ključni kazalnik uspešnosti je odstotek uporabe klasifikacije resnosti orodja za analizo tveganja, opredeljen v točki ‧(b) oddelka ‧ spodaj v državah, kjer se ta uredba uporablja, da se omogoči usklajeno poročanje o oceni resnosti izgube minimalnega razdvajanja, nedovoljenih vdorih na vzletno-pristajalno stezo in določenih tehničnih dogodkih ATM
Prikaz strani 1. Najdeno 99000 kazni ujemanje stavek key performance indicator.Najdeno v 29,804 ms.Prevajanje spomini so ga povzročajo človeške, vendar usklajena z računalnikom, ki bi lahko povzročila napake. Te prihajajo iz mnogih virov, in se ne preverjajo. Bodite opozorjeni.