Prevodi v slovenščina:

  • KPI 
     
    A predefined measure that is used to track performance of a strategic goal, objective, plan, initiative, or business process. A KPI is evaluated against a target. An explicit and measurable value taken directly from a data source. Key performance indicators (KPIs) are used to measure performance in a specific area, for example, revenue per customer.

Drugi pomen:

 
(management) A financial or non-financial metric used to help an organization define and measure progress toward organizational goals.

    Prikaži Propadanje

Primer stavka z "key performance indicator", prevod spomin

add example
selection of appropriate key performance areas on the basis of ICAO Document No ‧ Global air traffic management operational concept, and consistent with those identified in the Performance Framework of the ATM Master Plan, including safety, the environment, capacity and cost-efficiency areas, adapted where necessary in order to take into account the specific needs of the single European sky and relevant objectives for these areas and definition of a limited set of key performance indicators for measuring performanceizbor ustreznih ključnih področij delovanja na podlagi dokumenta ICAO št. ‧ Operativni koncept upravljanja globalnega zračnega prometa in v skladu s tistimi, opredeljenimi v okviru uspešnosti iz osrednjega načrta ATM, vključno s področji varnosti, okolja, zmožnosti in stroškovne učinkovitosti, po potrebi prilagojenega z namenom upoštevanja posebnih potreb enotnega evropskega neba in ustreznih ciljev za ta področja in opredelitev omejenega sklopa ključnih kazalnikov za merjenje uspešnosti
Performance targets in each key performance area, set by reference to each key performance indicator, for the entire reference period, with annual values to be used for monitoring and incentive purposesCilji uspešnosti v vsakem ključnem področju uspešnosti, določenem v povezavi z vsakim ključnim kazalnikom uspešnosti, za celotno referenčno obdobje z letnimi vrednostmi, ki se uporabijo za spremljanje in spodbudne namene
Is disappointed that the Agency failed to prepare a multiannual work programme and that its annual work programme was not related to its commitment budget; stresses how important it is for the Agency to set SMART objectives and RACER indicators in its programming so as to assess its achievements; notes, nevertheless, the reply from the Agency, which gives an assurance that it has improved its work programme for ‧, establishing objectives and key performance indicators and a better resource planning system; asks, therefore, that this strategy be presented to Parliament as soon as possible; calls also on the Agency to consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving resultsje razočaran, da agenciji ni uspelo pripraviti večletnega delovnega programa in da njen letni delovni program ni ustrezal proračunskim obveznostim; poudarja, da je pomembno, da agencija v svojih načrtih določi cilje SMART in kazalnike RACER, da bo lahko ocenila svoje rezultate; se je kljub temu seznanil z odgovorom agencije, ki zagotavlja, da je izboljšala delovni program za leto ‧ z uvedbo ciljev in ključnih kazalnikov uspešnosti ter z boljšim sistemom za načrtovanje virov; zato agencijo poziva, naj to strategijo predstavi Parlamentu, takoj ko bo mogoče; poziva jo tudi, naj premisli o vključitvi Ganttovega diagrama v načrte za vse svoje operativne dejavnosti, kar bo omogočilo hiter prikaz časa, ki ga vsak uslužbenec porabi za projekt, in spodbudilo pristop, usmerjen k doseganju rezultatov
Stresses how important it is for the Agency to set SMART objectives and RACER indicators in its programming so as to assess its achievements; notes the reply from the Agency, which gives an assurance that it has improved its work programme for ‧, establishing objectives and key performance indicators and a better resource planning system; calls, also, on the Agency to consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in a concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving resultspoudarja, da je pomembno, da agencija v svojih načrtih določi cilje SMART in kazalnike RACER, da bo lahko ocenila svoje rezultate; se seznanja z odgovorom agencije, ki zagotavlja, da je izboljšala svoj delovni program za leto ‧ z uvedbo ciljev in ključnih kazalnikov uspešnosti ter izboljšanim sistemom za načrtovanje virov; poziva tudi agencijo, da preuči uvedbo Ganttovega diagrama v načrtovanje vseh svojih operativnih dejavnosti, da bi omogočili hiter prikaz časa, ki ga vsak uslužbenec porabi za projekt in spodbujali pristop, usmerjen k doseganju rezultatov
To the extent necessary for an understanding of such development, performance or position, the analysis shall include both financial and, where appropriate, non-financial key performance indicators relevant to the particular business, including information relating to environmental and employee mattersKolikor je potrebno za razumevanje takega razvoja, uspešnosti ali položaja, analiza vključuje tako ključne finančne, in kjer je to ustrezno, nefinančne kazalnike uspešnosti, pomembne za določeno poslovanje, skupaj z informacijami o okoljskih zadevah in zaposlenih
In order to ensure relevance and comparability of the information, reporting on the organisations’ environmental performance should be on the basis of generic and sector-specific performance indicators focusing on key environmental areas at the process and product level using appropriate benchmarks and scalesZa zagotovitev ustreznosti in primerljivosti informacij bi moralo poročanje o okoljski uspešnosti organizacij temeljiti na splošnih, za posamezno panogo značilnih kazalnikih uspešnosti, osredotočenih na ključna okoljska področja na ravni procesa in proizvoda ob uporabi ustreznih meril in lestvic
the level of the national/FAB performance target at the end of the reference period using the key performance indicator defined in Annex I, Section ‧, point ‧(c) shall be equal to or higher than the European Union-wide target as defined in accordance with Annex I, Section ‧, point ‧(c) (optional in the first reference periodna koncu referenčnega obdobja mora biti raven nacionalnega cilja uspešnosti/cilja uspešnosti FAB, merjenega z uporabo ključnega kazalnika uspešnosti, opredeljenega v točki ‧(c) oddelka ‧ Priloge I, enaka ali večja od vseevropskega cilja, opredeljenega v točki ‧(c) oddelka ‧ Priloge I (v prvem referenčnem obdobju je to neobvezno
The ECB also notes the ECA’s acknowledgment that all business areas examined: (i) contributed to the ECB’s planning process by formulating strategic goals; (ii) defined their annual objectives and set key performance indicators (KPIs) to measure performance in line with the ECB’s overall objectives and the business areas’ strategic priorities; and (iii) established procedures and developed appropriate systems to monitor their activities on a regular basisSprejema tudi priznanje Sodišča, da so vsa pregledana poslovna področja: (i) prispevala k postopku načrtovanja v ECB z določitvijo svojih strateških ciljev, (ii) določila svoje letne cilje in opredelila ključne kazalnike uspešnosti z namenom merjenja uspešnosti glede na skupne cilje ECB in strateške prednostne naloge poslovnih področij ter (iii) razvila postopke in vzpostavila ustrezne sisteme za redno spremljanje svojih dejavnosti
strengthen the central monitoring function in the HR area in order to ensure that HR policy is equally implemented throughout the ECB and introduce performance measurement in the HR area by using key performance indicators and critical success factorsokrepi funkcijo spremljanja na osrednji ravni na kadrovskem področju in tako zagotovi, da se kadrovska politika v celotni ECB izvaja enako, ter uvede merjenje uspešnosti na kadrovskem področju z uporabo ključnih kazalnikov uspešnosti in kritičnih dejavnikov uspeha
The analysis referred to in point (a) shall, to the extent necessary for an understanding of the issuer’s development, performance or position, include both financial and, where appropriate, non-financial key performance indicators relevant to the particular businessAnaliza iz točke (a) v obsegu, ki je nujen za razumevanje izdajateljevega razvoja, poslovanja ali položaja, vključuje ključne finančne in po potrebi nefinančne kazalnike uspešnosti, ki se nanašajo na določeno podjetje
Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and the Council, dated ‧ June ‧ amends the ‧th Directive of ‧ on annual accounts and the ‧th Directive of ‧ on consolidated accounts by introducing the following paragraph: To the extent necessary for an understanding of the company's development, performance or position, the analysis shall include both financial and, where appropriate, non-financial key performance indicators relevant to the particular business, including information relating to environmental and employee mattersDirektiva ‧/‧/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne ‧. junija ‧ spreminja ‧. direktivo iz leta ‧ o letnih računih in ‧. direktivo iz leta ‧ o konsolidiranih računovodskih izkazih in dodaja naslednji odstavek: Kolikor je potrebno za razumevanje razvoja, uspešnosti ali položaja družbe, analiza vključuje tako ključne finančne, in kjer je to ustrezno, nefinančne kazalce uspešnosti, pomembne za posamezno poslovanje, skupaj z informacijami o okoljskih zadevah in zaposlenih
Welcomes the initiative by the EESC to develop a set of key activity and performance indicators (KAPIs) within its secretariat, which thus serve as a management tool for the competent services as well as improving transparency; encourages the EESC to further develop new indicators and use existing ones to show trends in the medium or longer term (five to ‧ years) as wellpozdravlja pobudo Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za razvoj ključnih kazalnikov dejavnosti in uspešnosti znotraj sekretariata, ki bi služili kot instrument za upravljanje za pristojne službe kot tudi za izboljševanje preglednosti; spodbuja Evropski ekonomsko-socialni odbor, da dodatno razvije nove kazalnike in uporabi obstoječe za predstavitev srednjeročnih kot tudi dolgoročnih trendov (od pet do deset let
consistency of the local key performance indicator as defined in Annex I, Section ‧, point ‧(b) with the European Union-wide indicator for each year of the reference periodskladnost lokalnega ključnega kazalnika uspešnosti, opredeljenega v točki ‧(b) oddelka ‧ Priloge I, z vseevropskim kazalnikom za vsako leto referenčnega obdobja
Records its approval of the appropriateness of the ‧ indicators used by the Commission to assess the performance and progress achieved by teaching systems in Europe and of the need to develop new indicators in the key areas where they are lacking (languages, ICT, teachers, return on investment, adult education, social inclusion and active citizenship); on this basis, calls on the Member States, in particular, to take suitable measures as a matter of priority to reduce the high number of young people leaving school prematurely without any kind of qualification since this trend is an obstacle to greater social cohesion in the Unionsoglaša z ‧ kazalci, ki jih uporablja Komisija za ocenjevanje učinkovitosti in doseženega napredka izobraževalnih sistemov v Evropi in z nujno potrebo po razvoju novih kazalcev na ključnih področjih, kjer teh kazalcev ni (jeziki, informacijske in komunikacijske tehnologije, učitelji, učinkovite naložbe, izobraževanje odraslih, socialno vključevanje in področje dejavnega državljanstva); na tej podlagi zlasti poziva države članice, da sprejmejo ustrezne ukrepe predvsem za zmanjšanje velikega števila mladih, ki prezgodaj prekinejo šolanje brez kakršne koli kvaliflkacije, ker to predstavlja oviro za krepitev socialne kohezije v Uniji
As from the second reference period, the second European Union-wide cost-efficiency key performance indicator shall be the average European Union determined unit rate for terminal air navigation servicesV drugem referenčnem obdobju je drugi vseevropski ključni kazalnik uspešnosti stroškovne učinkovitosti povprečje v Evropski uniji določene cene enote za navigacijske službe zračnega prometa
During this first reference period, national supervisory authorities will monitor and publish these key performance indicators, and Member States may set corresponding targetsMed tem prvim referenčnim obdobjem nacionalni nadzorni organi spremljajo in objavijo te ključne kazalnike uspešnosti, države članice pa lahko določijo ustrezne cilje
Key Performance Indicators (KPIsKljučni kazalniki uspešnosti
Detailed investigation plans should be drawn up for every investigation opened with timeframes or deadlines agreed and set for all phases of the investigation cycle, including evaluations and follow-up activities and a system of assessing the results, based on key performance indicatorsZa vsako uvedeno preiskavo je treba pripraviti podroben načrt z dogovorjenimi časovnimi okviri ali roki in jih določiti za vse faze preiskovalnega cikla, tudi za pripravo ocen in spremljanje dejavnosti, ter določiti sistem za presojo rezultatov na podlagi ključnih kazalnikov uspešnosti
There shall be no European Union-wide targets for the above key performance indicators in the first reference periodV prvem referenčnem obdobju ni vseevropskih ciljev za zgornje ključne kazalnike uspešnosti
This will include the preparation and publication of national and regional science and technology key figures and scoreboards using official statistical indicators wherever appropriate; the assessment of the strengths and weaknesses of Member States’ R & D systems; and the analysis of the EU's position and performance in scientific and technological researchTo bo vključevalo pripravo in objavo nacionalnih in regionalnih ključnih številk in tabel s področja znanosti in tehnologije ob uporabi uradnih statističnih kazalcev, kadar je primerno, oceno prednosti in slabosti sistemov raziskav in razvoja držav članic ter analizo položaja in storilnosti EU na področju znanstvenih in tehnoloških raziskav
The SC recommends that timeframes or deadlines should be agreed and set for all phases of the investigation cycle, including evaluations and follow-up activities and the system of assessing the results, based on key performance indicators, needs to be further strengthenedPo priporočilu nadzornega odbora bi se bilo treba o časovnih okvirih ali rokih dogovoriti in jih določiti za vse faze preiskovalnega cikla, tudi za pripravo ocen in spremljanje dejavnosti, sistem za presojo rezultatov na podlagi ključnih kazalnikov uspešnosti pa bi bilo treba še okrepiti
Moreover, in preparing the budget review, I have promoted the new focus on impact rather than input through the definition of clear and measurable objectives and key performance indicators.Pri pripravi pregleda proračuna sem spodbujal, naj bi po novem pozornost z opredelitvijo jasnih in merljivih ciljev in ključnih kazalcev uspešnosti usmerili bolj na učinke kot prispevke.
The third European Union-wide safety key performance indicator shall be the minimum level of the measure of the just culture at the end of the reference period as defined in Section ‧, point ‧(c) belowTretji vseevropski varnostni ključni kazalnik uspešnosti je minimalna raven merila kulture pravičnosti ob koncu referenčnega obdobja, opredeljena v točki ‧(c) oddelka ‧ spodaj
Although the uneven transition to the International Financial Reporting Standards (IFRS) across the euro area affects the current assessment, the comparability of key performance indicators has been broadly preserved, and profitability figures signal a broad-based improvementČeprav neenakomeren prehod na mednarodne standarde poročanja (International Financial Reporting Standards-- IFRS) po euroobmočju vpliva na trenutno oceno, se je primerljivost ključnih kazalcev uspešnosti na splošno ohranila, vrednosti za dobičkonosnost pa kažejo široko osnovano izboljšanje
Prikaz strani 1. Najdeno 94263 kazni ujemanje stavek key performance indicator.Najdeno v 34,853 ms.Prevajanje spomini so ga povzročajo človeške, vendar usklajena z računalnikom, ki bi lahko povzročila napake. Te prihajajo iz mnogih virov, in se ne preverjajo. Bodite opozorjeni.