Prevodi v slovenščina:

  • KPI 
     
    A predefined measure that is used to track performance of a strategic goal, objective, plan, initiative, or business process. A KPI is evaluated against a target. An explicit and measurable value taken directly from a data source. Key performance indicators (KPIs) are used to measure performance in a specific area, for example, revenue per customer.

Drugi pomen:

 
(management) A financial or non-financial metric used to help an organization define and measure progress toward organizational goals.

    Prikaži Propadanje

Primer stavka z "key performance indicator", prevod spomin

add example
KEY PERFORMANCE INDICATORSKLJUČNI KAZALNIKI USPEŠNOSTI
Logistic costs should be included in key performance indicators of companiesLogistični stroški morajo postati del kazalnikov učinkovitosti podjetij
The ECB also notes the ECA’s acknowledgment that all business areas examined: (i) contributed to the ECB’s planning process by formulating strategic goals; (ii) defined their annual objectives and set key performance indicators (KPIs) to measure performance in line with the ECB’s overall objectives and the business areas’ strategic priorities; and (iii) established procedures and developed appropriate systems to monitor their activities on a regular basisSprejema tudi priznanje Sodišča, da so vsa pregledana poslovna področja: (i) prispevala k postopku načrtovanja v ECB z določitvijo svojih strateških ciljev, (ii) določila svoje letne cilje in opredelila ključne kazalnike uspešnosti z namenom merjenja uspešnosti glede na skupne cilje ECB in strateške prednostne naloge poslovnih področij ter (iii) razvila postopke in vzpostavila ustrezne sisteme za redno spremljanje svojih dejavnosti
The analysis referred to in point (a) shall, to the extent necessary for an understanding of the issuer’s development, performance or position, include both financial and, where appropriate, non-financial key performance indicators relevant to the particular businessAnaliza iz točke (a) v obsegu, ki je nujen za razumevanje izdajateljevega razvoja, poslovanja ali položaja, vključuje ključne finančne in po potrebi nefinančne kazalnike uspešnosti, ki se nanašajo na določeno podjetje
Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and the Council, dated ‧ June ‧ amends the ‧th Directive of ‧ on annual accounts and the ‧th Directive of ‧ on consolidated accounts by introducing the following paragraph: To the extent necessary for an understanding of the company's development, performance or position, the analysis shall include both financial and, where appropriate, non-financial key performance indicators relevant to the particular business, including information relating to environmental and employee mattersDirektiva ‧/‧/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne ‧. junija ‧ spreminja ‧. direktivo iz leta ‧ o letnih računih in ‧. direktivo iz leta ‧ o konsolidiranih računovodskih izkazih in dodaja naslednji odstavek: Kolikor je potrebno za razumevanje razvoja, uspešnosti ali položaja družbe, analiza vključuje tako ključne finančne, in kjer je to ustrezno, nefinančne kazalce uspešnosti, pomembne za posamezno poslovanje, skupaj z informacijami o okoljskih zadevah in zaposlenih
information required to comply with the safety key performance indicator referred to in Annex I Section ‧ point ‧(ainformacije, ki so potrebne za skladnost z varnostnim ključnim kazalnikom uspešnosti iz točke ‧(a) oddelka ‧ Priloge I
Records its approval of the appropriateness of the ‧ indicators used by the Commission to assess the performance and progress achieved by teaching systems in Europe and of the need to develop new indicators in the key areas where they are lacking (languages, ICT, teachers, return on investment, adult education, social inclusion and active citizenship); on this basis, calls on the Member States, in particular, to take suitable measures as a matter of priority to reduce the high number of young people leaving school prematurely without any kind of qualification since this trend is an obstacle to greater social cohesion in the Unionsoglaša z ‧ kazalci, ki jih uporablja Komisija za ocenjevanje učinkovitosti in doseženega napredka izobraževalnih sistemov v Evropi in z nujno potrebo po razvoju novih kazalcev na ključnih področjih, kjer teh kazalcev ni (jeziki, informacijske in komunikacijske tehnologije, učitelji, učinkovite naložbe, izobraževanje odraslih, socialno vključevanje in področje dejavnega državljanstva); na tej podlagi zlasti poziva države članice, da sprejmejo ustrezne ukrepe predvsem za zmanjšanje velikega števila mladih, ki prezgodaj prekinejo šolanje brez kakršne koli kvaliflkacije, ker to predstavlja oviro za krepitev socialne kohezije v Uniji
SAFETY KEY PERFORMANCE INDICATORSVARNOSTNI KLJUČNI KAZALNIKI USPEŠNOSTI
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPIKLJUČNI KAZALNIKI USPEŠNOSTI (KKU
Other issues were still in the process of implementation, such as the definition of Key Performance Indicators (KPIs) for all business areasDruga vprašanja, kot je na primer opredelitev ključnih kazalnikov uspešnosti za vsa poslovna področja, so bila še v postopku izvajanja
Key Performance Indicators (KPIsKljučni kazalniki uspešnosti
The MDG contract offers the following key elements: a six-year commitment, that is six full years as opposed to the normal duration of three years for general budget supports; a guaranteed, fixed payment of at least 70% of the total commitments, provided that there is no breach of the conditions in which payments become due or of the essential and fundamental elements of the cooperation; a variable component of up to 60%, intended to reward performance with a view to achieving the MDG and linked to results indicators, mainly in the fields of health and education, as well as progress in public finance management.Pogodba o razvojnih ciljih tisočletja nudi naslednje ključne elemente: šestletno zavezo, to je šest polnih let v nasprotju z običajnim trajanjem treh let za splošne proračunske podpore, zagotovljeno stalno plačilo vsaj 70 % celotnih obveznosti, če ni kršitve pogojev v katerih plačila zastarajo ali bistvenih in temeljnih elementov sodelovanja, spremenljivi del do 60 %, namenjen, da se nagradi učinkovitost z namenom doseganja razvojnih ciljev tisočletja in povezanih s kazalniki rezultatov, predvsem na področjih zdravja in izobraževanja, prav tako pa napredka na področju upravljanja javnih financ.
selection of appropriate key performance areas on the basis of ICAO Document No ‧ Global air traffic management operational concept, and consistent with those identified in the Performance Framework of the ATM Master Plan, including safety, the environment, capacity and cost-efficiency areas, adapted where necessary in order to take into account the specific needs of the single European sky and relevant objectives for these areas and definition of a limited set of key performance indicators for measuring performanceizbor ustreznih ključnih področij delovanja na podlagi dokumenta ICAO št. ‧ Operativni koncept upravljanja globalnega zračnega prometa in v skladu s tistimi, opredeljenimi v okviru uspešnosti iz osrednjega načrta ATM, vključno s področji varnosti, okolja, zmožnosti in stroškovne učinkovitosti, po potrebi prilagojenega z namenom upoštevanja posebnih potreb enotnega evropskega neba in ustreznih ciljev za ta področja in opredelitev omejenega sklopa ključnih kazalnikov za merjenje uspešnosti
The second European Union-wide safety key performance indicator shall be the percentage of application of the severity classification of Risk Analysis Tool as defined in Section ‧, point ‧(b) below in States where this Regulation applies, to allow harmonised reporting of severity assessment of Separation Minima Infringements, Runway Incursions and ATM Specific Technical EventsDrugi vseevropski varnostni ključni kazalnik uspešnosti je odstotek uporabe klasifikacije resnosti orodja za analizo tveganja, opredeljen v točki ‧(b) oddelka ‧ spodaj v državah, kjer se ta uredba uporablja, da se omogoči usklajeno poročanje o oceni resnosti izgube minimalnega razdvajanja, nedovoljenih vdorih na vzletno-pristajalno stezo in določenih tehničnih dogodkih ATM
On this basis, the Commission shall adopt new safety key performance indicators if necessary, by revision of this AnnexNa tej podlagi Komisija po pregledu te priloge po potrebi sprejme nove varnostne ključne kazalnike uspešnosti
PROGRESS AGAINST THE FIVE REFERENCE LEVELS OF AVERAGE EUROPEAN PERFORMANCE (BENCHMARKS) AND OTHER KEY INDICATORS IN EDUCATION AND TRAININGNAPREDEK GLEDE NA PET REFERENČNIH RAVNI POVPREČNE EVROPSKE USPEŠNOSTI (MERILA USPEŠNOSTI) IN DRUGE KLJUČNE KAZALCE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
As from the second reference period, the second European Union-wide cost-efficiency key performance indicator shall be the average European Union determined unit rate for terminal air navigation servicesV drugem referenčnem obdobju je drugi vseevropski ključni kazalnik uspešnosti stroškovne učinkovitosti povprečje v Evropski uniji določene cene enote za navigacijske službe zračnega prometa
The university research centre receiving support under the EIBURS would be expected to set up a research programme focussed on analysing the impact of changes in macroeconomic drivers on key credit performance indicators of SMEs within EuropeOd univerzitetnega raziskovalnega središča, ki bo prejelo sredstva iz programa EIBURS, se pričakuje, da bo vzpostavilo raziskovalni program, ki se bo osredotočil na analizo vpliva sprememb poglavitnih makroekonomskih dejavnikov na ključne kazalnike uspešnosti servisiranja dolgov MSP v Evropi
The Agency is, however, finalising a five-year strategy and developing Key Performance Indicators, which will have to be submitted to Parliament for scrutiny.Vendar pa agencija dokončuje petletno strategijo in oblikuje ključne dejavnike uspešnosti, ki jih bo treba predložiti Parlamentu, da jih ta pregleda.
Although the uneven transition to the International Financial Reporting Standards (IFRS) across the euro area affects the current assessment, the comparability of key performance indicators has been broadly preserved, and profitability figures signal a broad-based improvementČeprav neenakomeren prehod na mednarodne standarde poročanja (International Financial Reporting Standards-- IFRS) po euroobmočju vpliva na trenutno oceno, se je primerljivost ključnih kazalcev uspešnosti na splošno ohranila, vrednosti za dobičkonosnost pa kažejo široko osnovano izboljšanje
In 2008 the Court decided to set up a system of Key Performance Indicators ( KPIs ) for its audit and non-audit activitiesto measure performance onthe achievement ofthe strategic objectives of the Court and the objectives setin the annual work programmes .Sodiščejeleta2008sklenilo , dazasvojerevizijskeinnerevizijskedejavnostiuvede sistemključnihkazalnikovuspešnosti ( KKU ) , namenjenih merjenjuuspešnostipri doseganju strateških ciljev Sodišča in ciljev , zastavljenih v letnih delovnih programih .
Description of performance monitoring arrangements; overview of key indicators measuring progressOpis dogovora o spremljanju izvajanja, pregled ključnih kazalnikov merjenja napredovanja
There shall be no European Union-wide targets for the above key performance indicators in the first reference periodV prvem referenčnem obdobju ni vseevropskih ciljev za zgornje ključne kazalnike uspešnosti
The third European Union-wide safety key performance indicator shall be the minimum level of the measure of the just culture at the end of the reference period as defined in Section ‧, point ‧(c) belowTretji vseevropski varnostni ključni kazalnik uspešnosti je minimalna raven merila kulture pravičnosti ob koncu referenčnega obdobja, opredeljena v točki ‧(c) oddelka ‧ spodaj
Prikaz strani 1. Najdeno 99000 kazni ujemanje stavek key performance indicator.Najdeno v 64,071 ms.Prevajanje spomini so ga povzročajo človeške, vendar usklajena z računalnikom, ki bi lahko povzročila napake. Te prihajajo iz mnogih virov, in se ne preverjajo. Bodite opozorjeni.