izgovorjava:  

Prevodi v slovenščina:

 • nomad 
   
  Član ljudi ali plemena, ki se selijo iz kraja v kraj, da najdejo pašo in hrano. Nomadi vključujejo cigane, puščavska plemena, kot so Beduini, in mnoga primitivna plemena v Ameriki, Aziji in Avstraliji. Nomadska govedoreja je način življenja v Sahari, na Bližnjem vzhodu, v Aziji na vzhodu do zahodne Indije ter v azijskih delih bivše Sovjetske zveze. Konec nomadskega pastirstva, bi bil obžalovanja vreden, ne le zaradi neodvisnosti in posebnosti tega načina življenja, marveč ker ta oblika gospodarstva lahko racionalnejši način reje velikega števila živali v suhih pogojih kot intenziven način živinorejskih farm. (Vir: CED / WPR)
   
  A member of a people or tribe who move from place to place to find pasture and food. Nomads include gypsies, desert tribes such as the Bedouin and the many primitive tribes in the Americas, Asia and Australia. Herding survives as a way of life around the Sahara, in the Middle East, in Asia as far east as western India, and in the Asian parts of the USSR. The end of pastoral nomadism would be regrettable not merely on account of the independence and distinctiveness of this way of life but because this type of economy may be a more rational means of raising large numbers of animals under arid conditions than is capital-intensive ranching. (Source: CED / WPR)
   
  Član ljudi ali plemena, ki se selijo iz kraja v kraj, da najdejo pašo in hrano.
   
  A member of a people or tribe who move from place to place to find pasture and food.
 • nomadi 

Drugi pomen:

 
a member of a group of people who, having no fixed home, move around seasonally in search of food, water and grazing etc
 
a wanderer
 
a member of a group of people who, having no fixed home, move around seasonally in search of food, water and grazing etc.

Podobne besedne zveze v slovarju angleščina slovenščina. (1)

nomadismnomadstvo

    Prikaži Propadanje

Primer stavka z "nomad", prevod spomin

add example
When Muslim nomads attacked Christian villages at the beginning of the year and at least 500 people were murdered, it is said that the army only responded hours after receiving the first report.Govori se, da se je vojska, ko so v začetku leta muslimanski nomadi napadli krščanske vasi in je bilo pobitih vsaj 500 ljudi, odzvala šele nekaj ur za tem, ko je prejela prvo obvestilo.
I' m not going NomadNe grem med Nomade
The definition of the necessary measures to support the safety of road users with respect to their on-board Human-Machine-Interface and the use of nomadic devices to support the driving task and/or the transport operation, as well as the security of the in-vehicle communicationsOpredelitev potrebnih ukrepov za podporo varnosti uporabnikov cest ob upoštevanju njihovega vmesnika človek-stroj v vozilu in uporabe nomadskih naprav za podporo pri vožnji in/ali prevozu, kakor tudi varovanja komunikacijskih naprav v vozilu
Misfit, nomadNeprilagojen popotnik
providers of nomadic devices, intended to be used by a driver while drivingponudniki mobilnih naprav, namenjenih voznikovi uporabi med vožnjo
Nomads and persons without fixed residenceNomadi in osebe brez stalnega bivališča
drivers should ensure that nomadic systems and after-market systems are installed in accordance with the manufacturer’s instructionsvozniki morajo zagotoviti, da so vsi mobilni sistemi in sistemi dodatne opreme nameščeni v skladu z navodili proizvajalca
Notes that the use and availability of portable or nomadic ICT-based device systems has increased and that the market for said devices continues to grow steadilyugotavlja, da je uporaba in razpoložljivost prenosnih ali mobilnih sistemov, ki temeljijo na IKT, narasla in da je tržišče za te naprave v stalnem porastu
The European vehicle manufacturing and supply industries, which design and/or provide and/or fit in-vehicle information and communication systems, whether original equipment providers or after-market system providers, including importers and nomadic device suppliers, should comply with the attached updated European Statement of Principles and should enter into a voluntary agreement on this matter within a period of nine months from the publication of this RecommendationEvropska podjetja za proizvodnjo in dobavo vozil, ki razvijajo in/ali dobavljajo in/ali vgrajujejo avtomobilske informacijske in komunikacijske sisteme, naj gre za dobavitelje originalne opreme ali opreme, ki se vgradi naknadno, vključno z uvozniki in dobavitelji mobilnih naprav, morajo ravnati v skladu s posodobljeno Evropsko izjavo o načelih in glede tega vprašanja skleniti prostovoljen sporazum v devetih mesecih od objave tega priporočila
The following actions are relevant for industry (with special emphasis on nomadic devices), for providers of transport and haulage services, for fleet owners and managers, for point-of-sale promotion, for vehicle rental companies, and for the Member StatesNaslednji ukrepi so pomembni za industrijo (s posebnim poudarkom na mobilnih napravah), za ponudnike prevoznih storitev in storitev prevoza tovora, za lastnike in upravljavce flot, za promocijo na prodajnih mestih, za podjetja za izposojo vozil ter za države članice
I intervened in the project aimed at taking digital fingerprints in nomad camps in Italy in order to point out the need to respect Community law and fundamental rights, in particular the rules on personal data protection.Posredoval sem pri projektu, namenjenemu pridobivanju digitalnih prstnih odtisov v nomadskih taboriščih priseljencev v Italiji, da bi izpostavil potrebo po spoštovanju zakonodaje Skupnosti in temeljnih pravic, predvsem pravila o varstvu osebnih podatkov.
Our pack shaII continue our once- nomadic Iife...... searching for more answers to our puzzling historyNaša skupnost bo nadaljevala z nomadskim življenjem...... in iskala odgovore o naši preteklosti
Furthermore, they should take appropriate measures (i.e. legislative, enforcement measures) to ensure secure fixing of after-market systems and nomadic devicesPoleg tega morajo sprejeti ustrezne ukrepe (tj. zakonodajne, izvršilne ukrepe), da se zagotovi varna namestitev sistemov dodatne opreme in mobilnih naprav
Persons travelling as refugees or nomadsOsebe, ki potujejo kot begunci ali nomadi
There is no single appropriate industry body, but many of the issues specific to the design of nomadic devices and their use and integration within vehicles can be discussed through the Nomadic Devices ForumEn sam ustrezen panožni organ ne obstaja, vendar pa je na forumu o mobilnih napravah (Nomadic Devices Forum) mogoče razpravljati o različnih vprašanjih, ki se nanašajo na izdelavo mobilnih naprav, njihovo uporabo in vgradnjo v vozila
The nomadic life of a businessmanNomadsko življenje poslovneža
whereas on ‧ May ‧ the Italian Government issued a decree declaring a state of emergency in relation to nomad settlements in the regions of Campania, Lazio and Lombardy, based on Law No ‧ of ‧ February ‧ on the establishment of a national civil protection service, which empowers the government to declare a state of emergency in the event of natural disasters, catastrophes or other events that, on account of their intensity and extent, have to be tackled using extraordinary powers and meansker je italijanska vlada ‧. maja ‧ sprejela dekret, s katerim je razglasila izredne razmere v zvezi z nomadskimi naselbinami v Kampanji, Laciju in Lombardiji na podlagi zakona št. ‧ z dne ‧. februarja ‧ o vzpostavitvi nacionalne službe civilne zaščite, ki podeljuje vladi pristojnost za razglasitev izrednih razmer v primeru naravni nesreč, katastrof ali celo dogodkov, s katerimi se je treba zaradi njihove intenzivnosti ali razsežnosti spopasti tako, da se uporabijo izredne pristojnosti in sredstva
The place of enumeration shall be taken as the place of usual residence of homeless or roofless persons, nomads, vagrants and persons with no concept of usual residenceZa brezdomca ali osebo brez strehe nad glavo, nomade, potepuhe in osebe brez koncepta običajnega prebivališča se šteje, da je kraj popisa njihov kraj običajnega prebivališča
Subject: Nomad European citizens: checks for the purposes of residence requirements, compliance with Directive ‧/‧/ECZadeva: Nomadski prebivalci EU: preverjanje, ali ti prebivalci izpolnjujejo pogoje za bivanje v skladu z Direktivo ‧/‧/ES
Since the driver ultimately decides whether to buy and use, for example, an integrated navigation system, a nomadic device or a paper map, the intention is to promote good HMI design rather than prohibit the inclusion of some functionalities by simplistic pass/fail criteriaKer je na koncu voznik tisti, ki se odloči, ali bo kupil in uporabil npr. integrirani navigacijski sistem, mobilno napravo ali tiskano karto, je namen spodbujanje dobrega oblikovanja HMI in ne prepoved vključitve nekaterih funkcij s poenostavljenimi merili ustreznosti/neustreznosti
In response to that Mandate, the CEPT issued a report (CEPT Report ‧) on BWA, which concludes that the deployment of fixed, nomadic and mobile networks is technically feasible within the ‧-‧ MHz frequency band under the technical conditions described in the Electronic Communications Committee's Decision ECC/DEC/‧ and Recommendation ECC/RECKot odgovor na navedeno pooblastilo je CEPT izdala poročilo o širokopasovnem brezžičnem dostopu (poročilo CEPT št. ‧), iz katerega je razvidno, da je vzpostavitev fiksnih, nomadskih in mobilnih omrežij v frekvenčnem pasu ‧–‧ MHz tehnično izvedljiva pod pogoji, opisanimi v sklepu Odbora za elektronske komunikacije ECC/DEC/‧ in njegovem priporočilu ECC/REC
They should encourage after-market system and nomadic device providers to commit themselves to ESoP compliance and should support provision of consumer information concerning the safety implications and usability of in-vehicle information and communication devices (e.g. via consumer organisations, automobile clubs, driving schools, Euroncap, etcSpodbujati morajo zavezo ponudnikov sistemov dodatne opreme in mobilnih naprav za skladnost z ESoP ter podpirati zagotavljanje informacij za potrošnike v zvezi z varnostnimi zadevami ter uporabnostjo informacijskih in komunikacijskih naprav v vozilih (npr. s pomočjo potrošniških organizacij, avtomobilskih klubov, avtošol, EURONCAP-a itd
As you stressed, in our daily work, we need to make a distinction between those who have become sedentary and those who remain nomadic.Kot ste poudarili, moramo v vsakdanjem delu razlikovati med tistimi, ki so se ustalili in tistimi, ki so ostali nomadi.
They should ensure that regularly updated information is available on the definition and dynamics of the market for after-market and nomadic devices, so as to be informed about the evolution of the market and of the technologies, and so that the Commission can be informed about the evolution of the marketZagotoviti morajo, da so na voljo redno posodobljene informacije o opredelitvah in o dinamiki trga sistemov dodatne opreme in mobilnih naprav, da se zagotovi obveščenost o razvoju trga in tehnologij ter da se lahko o razvoju trga obvesti Komisijo
Electronic stability control technology, the use of portable or nomadic devices and work towards providing cleaner vehicles are all topics covered by the rapporteur.Poročevalka obravnava teme, kot so tehnologija elektronskega nadzora stabilnosti, uporaba prenosnih ali mobilnih naprav ter delovanje v smeri zagotavljanja čistejših vozil.
Prikaz strani 1. Najdeno 113 kazni ujemanje stavek nomad.Najdeno v 1,318 ms.Prevajanje spomini so ga povzročajo človeške, vendar usklajena z računalnikom, ki bi lahko povzročila napake. Te prihajajo iz mnogih virov, in se ne preverjajo. Bodite opozorjeni.