izgovorjava:  

Prevodi v slovenščina:

 • nomad 
   
  Član ljudi ali plemena, ki se selijo iz kraja v kraj, da najdejo pašo in hrano. Nomadi vključujejo cigane, puščavska plemena, kot so Beduini, in mnoga primitivna plemena v Ameriki, Aziji in Avstraliji. Nomadska govedoreja je način življenja v Sahari, na Bližnjem vzhodu, v Aziji na vzhodu do zahodne Indije ter v azijskih delih bivše Sovjetske zveze. Konec nomadskega pastirstva, bi bil obžalovanja vreden, ne le zaradi neodvisnosti in posebnosti tega načina življenja, marveč ker ta oblika gospodarstva lahko racionalnejši način reje velikega števila živali v suhih pogojih kot intenziven način živinorejskih farm. (Vir: CED / WPR)
   
  A member of a people or tribe who move from place to place to find pasture and food. Nomads include gypsies, desert tribes such as the Bedouin and the many primitive tribes in the Americas, Asia and Australia. Herding survives as a way of life around the Sahara, in the Middle East, in Asia as far east as western India, and in the Asian parts of the USSR. The end of pastoral nomadism would be regrettable not merely on account of the independence and distinctiveness of this way of life but because this type of economy may be a more rational means of raising large numbers of animals under arid conditions than is capital-intensive ranching. (Source: CED / WPR)
   
  Član ljudi ali plemena, ki se selijo iz kraja v kraj, da najdejo pašo in hrano.
   
  A member of a people or tribe who move from place to place to find pasture and food.
 • nomadi 

Drugi pomen:

 
a member of a group of people who, having no fixed home, move around seasonally in search of food, water and grazing etc
 
a wanderer
 
a member of a group of people who, having no fixed home, move around seasonally in search of food, water and grazing etc.

Podobne besedne zveze v slovarju angleščina slovenščina. (1)

nomadismnomadstvo

    Prikaži Propadanje

Primer stavka z "nomad", prevod spomin

add example
During this meeting, Mr Maroni explained that the census would be used to check on entitlements to welfare benefits for the inhabitants of the nomad camps.Med tem sestankom je gospod Maroni razložil, da bi se zadevni popis uporabljal za preverjanje upravičenosti do prejemkov prebivalcev nomadskih taborov.
E.i.r.p. spectral density limits for fixed and nomadic deployments between ‧ and ‧ MHzOmejitve spektralne gostote e.i.r.p. za fiksne in nomadske aplikacije med ‧ in ‧ MHz
Mention should be made of the relevance to this drying process of the vaqueiros de alzada (nomadic cowherds) living in certain of the area’s villagesPri sušenju je treba omeniti pomen nomadskih kravjih pastirjev (vaqueiros de alzada), ki živijo v nekaterih vaseh na območju proizvodnje
the definition of the necessary measures to guarantee the safety of road users with respect to their on-board HMI and the use of nomadic devices, as well as the security of the in-vehicle communicationsopredelitev potrebnih ukrepov za zagotovitev varnosti uporabnikov cest ob upoštevanju njihovega vmesnika človek-stroj v vozilu in uporabe nomadskih naprav, kakor tudi zanesljivosti komunikacij v vozilu
cooperation between nomadic device and vehicle manufacturers leading to smart interfacessodelovanje med proizvajalci mobilnih naprav in vozil s ciljem zasnove inteligentnih vmesnikov
nomadic device means a portable communication or information device that can be brought inside the vehicle to support the driving task and/or the transport operationsnomadska naprava pomeni prenosno komunikacijsko ali informacijsko napravo, ki se lahko prinese v vozilo za podporo pri vožnji in/ali prevozu
As described in the scope, the principles are intended to apply to systems and functionalities in OEM, after-market and nomadic (portable) systemsKakor je opisano v področju uporabe, se načela uporabljajo za sisteme in funkcije pri sistemih proizvajalcev originalne opreme, sistemih dodatne opreme in mobilnih (prenosnih) sistemih
After ‧, ‧ nomadic years, and thanks to a more clement climate, humans settled downPo ‧, ‧ letih nomadskega življenja in po zaslugi prijaznejšega podnebja so se ljudje ustalili
clarification of legal aspects (responsibility and liability) associated with nomadic devices integrationpojasnitev pravnih vidikov (odgovornost in obveznost), povezanih z vgradnjo mobilnih naprav
manufacturers of parts enabling the use of nomadic devices by the driver while driving (e.g. cradles, interfaces and connectorsproizvajalci sestavnih delov, ki omogočajo voznikovo uporabo mobilnih naprav med vožnjo (npr. vilic, vmesnikov in konektorjev
The principle applies to all audible sounds from information and communication systems with sound levels that cannot be controlled by the driver, either from in-vehicle systems, after-market or nomadic devices, or as a result of information received through communication with the outside worldNačelo se uporablja za vse zvočne signale iz informacijskih in komunikacijskih sistemov z glasnostjo, ki je voznik ne more nadzorovati, bodisi iz sistemov v vozilu, sistemov dodatne opreme ali mobilnih naprav, bodisi kot rezultat informacij, prejetih preko komunikacije z zunanjim svetom
The measures that were recently adopted in Italy, where on 21 May a 'state of emergency in relation to the nomad settlements in the regions of Campania, Lazio and Lombardy' was declared for a one-year period, are an example of these dangerous and unacceptable measures that promote discrimination, segregation and the 'criminalisation' of citizens and populations, violating their rights, freedoms and guarantees - their most basic human rights.Ukrepi, ki so bili nedavno sprejeti v Italiji, kjer so 21. maja razglasili "izredne razmere v zvezi z nomadskimi naselbinami v Kampanji, Laciju in Lombardiji" za obdobje enega leta, so primer teh nevarnih ter nesprejemljivih ukrepov, ki spodbujajo diskriminacijo, segregacijo in več kaznivih dejanj med državljani in prebivalstvom, kršenje njihovih pravic, svoboščin ter zagotovil - njihovih najosnovnejših človekovih pravic.
The definition of the necessary measures to support the safety of road users with respect to their on-board Human-Machine-Interface and the use of nomadic devices to support the driving task and/or the transport operation, as well as the security of the in-vehicle communicationsOpredelitev potrebnih ukrepov za podporo varnosti uporabnikov cest ob upoštevanju njihovega vmesnika človek-stroj v vozilu in uporabe nomadskih naprav za podporo pri vožnji in/ali prevozu, kakor tudi varovanja komunikacijskih naprav v vozilu
Misfit, nomadNeprilagojen popotnik
All systems intended to be used while driving, especially nomadic devices and after-market systemsVsi sistemi, namenjeni za uporabo med vožnjo, zlasti mobilne naprave in sistemi dodatne opreme
The Commission was alarmed to read in the press that the Italian authorities were taking fingerprints from people living in 'nomads' camps' with which to create a database.Komisija je bila zaskrbljena, ko je v medijih prebrala, da so italijanski organi vzeli prstne odtise ljudem, ki živijo v nomadskih taborih, da bi oblikovali bazo podatkov.
whereas in February ‧ a rebellion, led by the Sudanese Liberation Army (SLA) and the Justice and Equality Movement (JEM), began in Darfur against the government and, as a counter-measure, the government started to arm civilians from certain nomadic tribes and to use air strikes; whereas fighting, including attacks on civilians and indiscriminate bombing, resulted in at least ‧ killings, more than one million internally displaced people (IDP) within the Sudan and more than ‧ refugees in Chadker se je februarja ‧ v Darfurju proti vladi začela vstaja, ki jo vodita Sudanska osvobodilna vojska (SLA) in Gibanje za enakopravnost in pravico (JEM), kot protiukrep pa je vlada začela oboroževati civiliste nekaterih nomadskih plemen in izvajati zračne napade; ker so spopadi, vključno z napadi na civiliste in brezciljnim bombardiranjem, terjali najmanj ‧ življenj, več kot milijon razseljenih ljudi po Sudanu in več kot ‧ beguncev v Čadu
Furthermore, they should take appropriate measures (i.e. legislative, enforcement measures) to ensure secure fixing of after-market systems and nomadic devicesPoleg tega morajo sprejeti ustrezne ukrepe (tj. zakonodajne, izvršilne ukrepe), da se zagotovi varna namestitev sistemov dodatne opreme in mobilnih naprav
providers of nomadic devices, intended to be used by a driver while drivingponudniki mobilnih naprav, namenjenih voznikovi uporabi med vožnjo
The following actions are relevant for industry (with special emphasis on nomadic devices), for providers of transport and haulage services, for fleet owners and managers, for point-of-sale promotion, for vehicle rental companies, and for the Member StatesNaslednji ukrepi so pomembni za industrijo (s posebnim poudarkom na mobilnih napravah), za ponudnike prevoznih storitev in storitev prevoza tovora, za lastnike in upravljavce flot, za promocijo na prodajnih mestih, za podjetja za izposojo vozil ter za države članice
Subject: Nomad European citizens: checks for the purposes of residence requirements, compliance with Directive ‧/‧/ECZadeva: Nomadski prebivalci EU: preverjanje, ali ti prebivalci izpolnjujejo pogoje za bivanje v skladu z Direktivo ‧/‧/ES
They should ensure that their data collection is sufficiently detailed to enable further evaluation and monitoring of the safety-related impact of in-vehicle information and communication systems, especially of after-market systems and nomadic devicesZagotoviti morajo, da je njihovo zbiranje podatkov dovolj natančno za nadaljnje vrednotenje in spremljanje vpliva informacijskih in komunikacijskih sistemov v vozilih na varnost, zlasti sistemov dodatne opreme in mobilnih naprav
In that region there has always been a conflict of interests between nomadic herdsmen and settled farmers.V tej regiji je vedno obstajal konflikt interesov med nomadi in ustaljenimi kmeti.
The place of enumeration shall be taken as the place of usual residence of homeless or roofless persons, nomads, vagrants and persons with no concept of usual residenceZa brezdomca ali osebo brez strehe nad glavo, nomade, potepuhe in osebe brez koncepta običajnega prebivališča se šteje, da je kraj popisa njihov kraj običajnega prebivališča
I refer to education, a field that transcends borders, an essential aspect, if we take into consideration the nomadic nature of the Roma people.To zadeva izobraževanje, tj. področje, ki je neodvisno od nacionalnih mej, če upoštevamo nomadsko naravo romskega prebivalstva, in to je bistveno.
Prikaz strani 1. Najdeno 114 kazni ujemanje stavek nomad.Najdeno v 0,721 ms.Prevajanje spomini so ga povzročajo človeške, vendar usklajena z računalnikom, ki bi lahko povzročila napake. Te prihajajo iz mnogih virov, in se ne preverjajo. Bodite opozorjeni.