izgovorjava:  

Prevodi v slovenščina:

 • nomad 
   
  Član ljudi ali plemena, ki se selijo iz kraja v kraj, da najdejo pašo in hrano. Nomadi vključujejo cigane, puščavska plemena, kot so Beduini, in mnoga primitivna plemena v Ameriki, Aziji in Avstraliji. Nomadska govedoreja je način življenja v Sahari, na Bližnjem vzhodu, v Aziji na vzhodu do zahodne Indije ter v azijskih delih bivše Sovjetske zveze. Konec nomadskega pastirstva, bi bil obžalovanja vreden, ne le zaradi neodvisnosti in posebnosti tega načina življenja, marveč ker ta oblika gospodarstva lahko racionalnejši način reje velikega števila živali v suhih pogojih kot intenziven način živinorejskih farm. (Vir: CED / WPR)
   
  A member of a people or tribe who move from place to place to find pasture and food. Nomads include gypsies, desert tribes such as the Bedouin and the many primitive tribes in the Americas, Asia and Australia. Herding survives as a way of life around the Sahara, in the Middle East, in Asia as far east as western India, and in the Asian parts of the USSR. The end of pastoral nomadism would be regrettable not merely on account of the independence and distinctiveness of this way of life but because this type of economy may be a more rational means of raising large numbers of animals under arid conditions than is capital-intensive ranching. (Source: CED / WPR)
   
  Član ljudi ali plemena, ki se selijo iz kraja v kraj, da najdejo pašo in hrano.
   
  A member of a people or tribe who move from place to place to find pasture and food.
 • nomadi 

Drugi pomen:

 
a member of a group of people who, having no fixed home, move around seasonally in search of food, water and grazing etc
 
a wanderer
 
a member of a group of people who, having no fixed home, move around seasonally in search of food, water and grazing etc.

Podobne besedne zveze v slovarju angleščina slovenščina. (1)

nomadismnomadstvo

    Prikaži Propadanje

Primer stavka z "nomad", prevod spomin

add example
nomadic device means a portable communication or information device that can be brought inside the vehicle to support the driving task and/or the transport operationsnomadska naprava pomeni prenosno komunikacijsko ali informacijsko napravo, ki se lahko prinese v vozilo za podporo pri vožnji in/ali prevozu
The definition of the necessary measures to support the safety of road users with respect to their on-board Human-Machine-Interface and the use of nomadic devices to support the driving task and/or the transport operation, as well as the security of the in-vehicle communicationsOpredelitev potrebnih ukrepov za podporo varnosti uporabnikov cest ob upoštevanju njihovega vmesnika človek-stroj v vozilu in uporabe nomadskih naprav za podporo pri vožnji in/ali prevozu, kakor tudi varovanja komunikacijskih naprav v vozilu
All systems intended to be used while driving, especially nomadic devices and after-market systemsVsi sistemi, namenjeni za uporabo med vožnjo, zlasti mobilne naprave in sistemi dodatne opreme
I' m not going NomadNe grem med Nomade
whereas in February ‧ a rebellion, led by the Sudanese Liberation Army (SLA) and the Justice and Equality Movement (JEM), began in Darfur against the government and, as a counter-measure, the government started to arm civilians from certain nomadic tribes and to use air strikes; whereas fighting, including attacks on civilians and indiscriminate bombing, resulted in at least ‧ killings, more than one million internally displaced people (IDP) within the Sudan and more than ‧ refugees in Chadker se je februarja ‧ v Darfurju proti vladi začela vstaja, ki jo vodita Sudanska osvobodilna vojska (SLA) in Gibanje za enakopravnost in pravico (JEM), kot protiukrep pa je vlada začela oboroževati civiliste nekaterih nomadskih plemen in izvajati zračne napade; ker so spopadi, vključno z napadi na civiliste in brezciljnim bombardiranjem, terjali najmanj ‧ življenj, več kot milijon razseljenih ljudi po Sudanu in več kot ‧ beguncev v Čadu
It' s not a Nomad, a Nemesis, or a NirvanaNi noben Nomad, Nemesis ali Nirvana
The future strategy devised by the Commission must propose framework programmes adapted to the nomadic lifestyle of some of the Roma community, which will be developed and implemented in a similar manner in all Member States.Prihodnja strategija Komisije mora predlagati okvirne programe, prilagojene nomadskemu načinu življenja nekaterih romskih skupnosti, ki se jih bo v vseh državah članicah razvijalo in izvajalo na podoben način.
The Commission was alarmed to read in the press that the Italian authorities were taking fingerprints from people living in 'nomads' camps' with which to create a database.Komisija je bila zaskrbljena, ko je v medijih prebrala, da so italijanski organi vzeli prstne odtise ljudem, ki živijo v nomadskih taborih, da bi oblikovali bazo podatkov.
In this Wild West, there are nomads, alsoNa divjem zahodu so prav tako nomadi
Are we on the side of repression, the introduction of an alien way of life, a comfortable life, good health and money, or of a peasant, nomad past, which admittedly entails poverty and widespread disease, but preserves one's own culture, and of freedom?Smo na strani represije, uvedbe tujega načina življenja, lagodnega življenja, dobrega zdravja in denarja ali na strani kmečke, nomadske preteklosti, ki naj bi prinašala revščino in širjenje bolezni, a vendar ohranja izvirno kulturo in svobodo?
Nomadic devices: Non-stationary devices which accompany people whilst travellingMobilne naprave: nestacionarne naprave, ki spremljajo ljudi med potovanjem
Member States shall allow the use of the ‧-‧ MHz band in accordance with Article ‧ for fixed, nomadic and mobile electronic communications networksDržave članice dovolijo uporabo pasu ‧–‧ MHz v skladu s členom ‧ za fiksna, nomadska in mobilna elektronska komunikacijska omrežja
proven theoretical knowledge of the Internet world, in particular of recent trends, the most widely used collaborative, data exchange and sharing platforms, and of nomad Internet accessS potrdilom dokazano teoretično poznavanje internetne skupnosti, zlasti novih trendov, najbolj obiskanih platform za prispevanje in izmenjavo informacij ter brezžičnega interneta
After ‧, ‧ nomadic years, and thanks to a more clement climate, humans settled downPo ‧, ‧ letih nomadskega življenja in po zaslugi prijaznejšega podnebja so se ljudje ustalili
Vice-President of the Commission. - (FR) Madam President, ladies and gentlemen, on Monday night you had a debate following media reports that the Italian authorities would be fingerprinting the inhabitants of nomad camps.podpredsednik Komisije. - (FR) Gospa predsednica, gospe in gospodje, v ponedeljek ste po poročilih medijev razpravljali o tem, da naj bi italijanski organi zbirali prstne odtise prebivalcev nomadskih taborov.
These measures include 'identifying and counting the people, including minors, present in the nomads' camps'.Ti ukrepi vključujejo prepoznavanje in štetje ljudi, vključno mladoletnikov, ki so v nomadskih taborih.
manufacturers of parts enabling the use of nomadic devices by the driver while driving (e.g. cradles, interfaces and connectorsproizvajalci sestavnih delov, ki omogočajo voznikovo uporabo mobilnih naprav med vožnjo (npr. vilic, vmesnikov in konektorjev
Since the driver ultimately decides whether to buy and use, for example, an integrated navigation system, a nomadic device or a paper map, the intention is to promote good HMI design rather than prohibit the inclusion of some functionalities by simplistic pass/fail criteriaKer je na koncu voznik tisti, ki se odloči, ali bo kupil in uporabil npr. integrirani navigacijski sistem, mobilno napravo ali tiskano karto, je namen spodbujanje dobrega oblikovanja HMI in ne prepoved vključitve nekaterih funkcij s poenostavljenimi merili ustreznosti/neustreznosti
What has become of traditionally nomadic peoples since new members have joined the Union?Kaj se je zgodilo s tradicionalnimi nomadskimi narodi, odkar so se nove članice pridružile Uniji?
I thought you nomads were hot- blooded?Ne?Ali niste nomadi vročekrvni?
Call your NomadsPokliči svoje Nomade
The place of enumeration shall be taken as the place of usual residence of homeless or roofless persons, nomads, vagrants and persons with no concept of usual residenceZa brezdomca ali osebo brez strehe nad glavo, nomade, potepuhe in osebe brez koncepta običajnega prebivališča se šteje, da je kraj popisa njihov kraj običajnega prebivališča
I got two requests for transfer, one from Tacoma, one from the nomadsDve prošnji za prestop imam, eno iz Tacome, drugo od Nomadov
They should take measures, as they see appropriate, to ensure that use of nomadic devices by drivers while driving does not compromise traffic safety and, in particular, identify and take necessary steps to prevent unintended use or misuse of visual entertainment systems by drivers while driving (e.g. movies, TV, video gamesSprejeti morajo ukrepe, če se jim to zdi potrebno, da zagotovijo, da voznikova uporaba mobilnih naprav med vožnjo ne ogroža varnosti v prometu, predvsem pa morajo določiti in sprejeti nujne ukrepe za preprečevanje nepredvidene uporabe ali zlorabe vizualnih sistemov za razvedrilo voznikov med vožnjo (npr. filmov, televizije, video igric
Prikaz strani 1. Najdeno 113 kazni ujemanje stavek nomad.Najdeno v 0,52 ms.Prevajanje spomini so ga povzročajo človeške, vendar usklajena z računalnikom, ki bi lahko povzročila napake. Te prihajajo iz mnogih virov, in se ne preverjajo. Bodite opozorjeni.