Prevodi v angleščina:

 • potato           
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  plant tuber eaten as starchy vegetable
   
  A tuberous plant, Solanum tuberosum, often eaten as a starchy vegetable, particularly in the Americas and Europe.

Drugi pomen:

 
potato (plant tuber eaten as starchy vegetable)

Picture dictionary

potato
potato

Podobne besedne zveze v slovarju slovenščina angleščina. (2)

krompirjeva kašamashed potato; mashed potatoes
krompirjeva solatapotato salad

Primer stavka z "krompir", prevod spomin

add example
Varila sva ga iz starih krompirjevih olupkov, ki smo jim včasih dodala vrvico s paketov Rdečega križa, za okusWe brewed it out of old potato peels and sometimes a couple of strings off the Red Cross parcels just to give it a little flavour
znesek tržne podpore, ki jo kmet prejme neposredno ali posredno za sadje in zelenjavo, jedilni krompir in za nasadethe amount of market support received, directly or indirectly, by the farmer in respect of fruit and vegetables, ware potatoes and nurseries
Nemčija lahko to rezervo uporabi samo po izčrpanju kvote, sproščene zaradi prenehanja poslovanja podjetij, ki proizvajajo krompirjev škrobGermany may only utilize such reserve after exhaustion of any quota made available as a result of the cessation of trading of undertakings producing potato starch
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Sveta o obvladovanju krompirjevih ogorčic (KOM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a Council directive on the control of potato cyst nematodes (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
Znižanja v primeru nepravilnosti glede velikosti prijavljenih površin za plačilo pomoči za škrobni krompir, seme in tobakReductions in cases of irregularities concerning the size of the areas declared for the payment of aid for starch potato, seed and tobacco
Vendar ta direktiva ne sme posegati v Direktivo ‧/‧/ES z vidika ohranjevalnih mešanic, ki zajemajo ohranjevalne sorte v smislu Direktive Komisije ‧/‧/ES z dne ‧. junija ‧ o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih sort in sort poljščinAs regards preservation mixtures containing conservation varieties within the meaning of Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ providing for certain derogations for acceptance of agricultural landraces and varieties which are naturally adapted to the local and regional conditions and threatened by genetic erosion and for marketing of seed and seed potatoes of those landraces and varieties, this Directive should, however, be without prejudice to Directive ‧/‧/EC
Odločba Komisije ‧/‧/ES z dne ‧. septembra ‧ o spremembi Odločbe ‧/‧/ES o dovoljenju državam članicam, da zagotovijo začasna odstopanja od Direktive Sveta ‧/‧/ES v zvezi s krompirjem, ki ni namenjen saditvi, s poreklom iz nekaterih provinc KubeCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ September ‧ amending Decision ‧/‧/EC authorising Member States to provide for temporary derogations from Council Directive ‧/‧/EC in respect of potatoes, other than potatoes intended for planting, originating in certain provinces of Cuba
Države članice predpišejo, da kadar so bili gomolji ali rastline krompirja določeni za okužene v skladu s členom ‧)(a), se testiranje v skladu s členom ‧) opravi tudi na tudi na tistih zalogah krompirja, ki so klonsko sorodne okuženimMember States shall prescribe that where tubers or plants have been designated to be contaminated under Article ‧ (a), testing in accordance with Article ‧ shall be carried out on potato stocks which are clonally related to those involved in the contamination
Če je to potrebno zaradi razmer na trgu s krompirjevim škrobom, Svet sprejme ustrezne ukrepe v skladu s postopkom iz člena ‧) PogodbeIf the situation on the potato starch market makes it necessary, the Council shall adopt the appropriate measures in accordance with the procedure laid down in Article ‧ of the Treaty
Za izražanje najnižje cene iz člena ‧a Uredbe (ES) št. ‧ in premije iz člena ‧ navedene uredbe v nacionalni valuti se uporablja menjalni tečaj, ki ga je nazadnje objavila Evropska centralna banka pred dnevom dostave krompirja proizvajalcu škrobaThe conversion rate to be used to express the minimum price referred to in Article ‧a of Regulation (EC) No ‧ and the premium referred to in Article ‧ of that Regulation in national currency shall be the most recently published by the European Central Bank prior to the day on which the potatoes are received by the starch manufacturer
Direktiva Sveta ‧/EGS z dne ‧. junija ‧ o trženju semenskega krompirja‧, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo ‧/EGSCouncil Directive ‧/EEC of ‧ June ‧ on the marketing of seed potatoes, as last amended by Directive ‧/EEC
Paradižnik in krompir ter tudi drugi divji ali gojeni razhudnikiTomatoes and potatoes, as well as other wild or cultivated solanaceous plants
Minimalna cena in kompenzacijsko plačilo se določi glede na vsebnost škroba v krompirjuThe minimum price and the compensatory payment shall be adjusted according to the starch content of the potatoes
Dovoljenje za uporabo semena ali semenskega krompirja, ki ni pridelano s postopkom ekološke pridelave, se lahko izda le v naslednjih primerihAuthorisation to use seed or seed potatoes not obtained by the organic production method may only be granted in the following cases
Naslednjim državam članicam proizvajalkam se s tem dodelijo kvote za proizvodnjo krompirjevega škroba v okviru naslednjih meja za tržna leta ‧, ‧ inThe following producer Member States are hereby allocated quotas for the production of potato starch within the following limits for the marketing years ‧, ‧ and
Jejta dober krompir čeprav ga je maloHelp yourself to some sweet potatoes
Kmetje lahko z odstopanjem od člena ‧(b) in (c) in v skladu s tem členom uporabljajo tudi parcele, prijavljene v skladu s členom ‧, za pridelavo proizvodov iz člena ‧ Uredbe (ES) št. ‧/‧ ali iz člena ‧ Uredbe (ES) št. ‧/‧ in krompirja, ki ni namenjen izdelavi krompirjevega škroba, za katerega se odobri pomoč v skladu s členom ‧ te uredbe, z izjemo nasadov iz člena ‧(aFarmers may, by way of derogation from Article ‧(b) and (c) and in accordance with this Article, also use the parcels declared in accordance with Article ‧ for the production of products referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ or in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and of potatoes other than those intended for the manufacture of potato starch for which aid is granted under Article ‧ of this Regulation, except crops referred to in Article ‧(a
Odvzamemo izcedek ali dele razbarvanega tkiva z žilnega obroča v gomolju krompirja ali z žilnih trakov v steblu rastlin krompirja ali paradižnikaRemove ooze or sections of discoloured tissue from the vascular ring in the potato tuber or from the vascular strands in the stem of potato or tomato plants
velikost dostavljene partije krompirja ali paradižnikathe size of the potato or tomato lot delivered
Ne smeva zamuditi s krompirjevo solatoDon' t want to keep... that side order of potato salad waiting
Ocvrt piščanec in pire krompir za večerjo imata ‧ kalorij in ‧ % maščobeA fried chicken dinner with mashed potatoes has ‧, ‧ calories and ‧ % fat
ker pridelava krompirja in paradižnika zaseda pomembno mesto v kmetijstvu SkupnostiWhereas potato and tomato production occupies an important place in Community agriculture
V Parentiju od leta ‧ prirejajo veliko folklorno in kulinarično prireditev, posvečeno krompirju Patata della SilaFurthermore, since ‧ in Parenti there has been a big folk and culinary event for the Patata della Sila
o začasnem trženju nekaterih vrst semenskega krompirja, ki ne izpolnjujejo zahtev iz Direktive Sveta ‧/‧/ESproviding for the temporary marketing of certain seed potatoes not satisfying the requirements of Council Directive ‧/‧/EC
Gensko spremenjen krompir BPS-‧-‧, kakor je opisan v vlogi, ima spremenjeno sestavo škroba (višji delež amilopektina/amilozeThe genetically modified potato BPS-‧-‧, as described in the application, has an altered starch composition (higher amylopectin/amylose ratio
Prikaz strani 1. Najdeno 2101 kazni ujemanje stavek krompir.Najdeno v 0,624 ms.Prevajanje spomini so ga povzročajo človeške, vendar usklajena z računalnikom, ki bi lahko povzročila napake. Te prihajajo iz mnogih virov, in se ne preverjajo. Bodite opozorjeni.