Prevodi v angleščina:

 • potato           
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  plant tuber eaten as starchy vegetable
   
  A tuberous plant, Solanum tuberosum, often eaten as a starchy vegetable, particularly in the Americas and Europe.

Drugi pomen:

 
potato (plant tuber eaten as starchy vegetable)

Picture dictionary

potato
potato

Primer stavka z "krompir", prevod spomin

add example
KVote za krompirjev škrobPotato starch quotas
območje, kamor dobavitelj lahko dobavi seme ali semenski krompir uporabniku v običajnem času, ki je potreben za dobavothe area where the supplier can deliver the seed or seed potatoes to the user in the usual time needed for the delivery
s testiranjem zgodnejših stopenj razmnoževanja, vključno z začetno stopnjo klonske selekcije, in sistematičnim testiranjem klonov osnovnega semenskega krompirjaby testing of the earlier propagations, including the initial clonal selection and systematic testing of basic seed potato clones
predpakirano, ohlajeno nepredelano gotovo sadje in zelenjavo ter predpakiran, nepredelan in olupljen krompirprepacked, refrigerated unprocessed fruit and vegetables ready for consumption and prepacked, unprocessed and peeled potatoes
Jedla bom krompir za kosilo in krompir za večerjo.PivoI' il have potatoes for lunch and potatoes for dinner
Vsebnost škroba v krompirju se določi na podlagi teže ‧ gramov dobavljenega krompirja, določene s tehtanjem v vodni kopeliThe starch content of the potatoes shall be determined on the basis of an underwater weight valid for ‧ grams of potatoes supplied
Pomoč za pridelovalce škrobnega krompirjaAid for starch potato growers
pripada sortam semenskega krompirja, ki so bile uvožene na Kubo samo iz držav članic ali neke druge države, za katero vnos krompirja, namenjenega saditvi, v Skupnost ni prepovedan po Prilogi ‧ k Direktivi ‧/ESbelong to varieties of the seed potatoes which were imported into Cuba only from Member States or from any other country for which the entry into the Community of potatoes intended for planting is not prohibited pursuant to Annex ‧ to Directive ‧/EC
Pri otrocih, mlajših od ‧ let, lahko trde kapsule odprete in vsebino stresete na obrok hrane (npr. mleko, krompir ali močnate jedi) ali primešate nadomestnemu mlekuFor children under approximately six years of age, the hard capsule may be opened and the contents sprinkled on food (e. g. milk, potatoes or starch based foods) or mixed in formula
ker škodljivi organizmi nenehno ogrožajo donos krompirja in paradižnikawhereas the potato and tomato yield is constantly threatened by harmful organisms
Te cene se uporabljajo za količino krompirja dostavljenega v tovarno, ki je potrebna za izdelavo ene tone škrobaThese prices apply to the quantity of potatoes, delivered to the factory, which are needed for making one tonne of starch
Izključuje: krompirjev škrob, tapioko, sago in druge vrste škrobaExcludes: Potato starch, tapioca, sago and other starches
Ta direktiva velja za proizvodnjo namenjeno trženju in trženje semenskega krompirja znotraj SkupnostiThis Directive shall apply to the production with a view to marketing, and to the marketing, of seed potatoes within the Community
ker Uredba (ES) št. ‧ med drugim določa, da mora vsebnost škroba v krompirju, dobavljenem podjetjem za proizvodnjo škroba, znašati najmanj ‧ %Whereas Regulation (EC) No ‧ fixes, among other things, the minimum starch content of potatoes delivered to starch producing undertakings at ‧ %
Države članice lahko glede semenskega krompirja, proizvedenega na njihovem nacionalnem ozemlju, nadalje zmanjšajo dovoljeno odstopanje glede velikosti gomoljev v partijiMember States may, in respect of seed potatoes produced in their national territory, further reduce the permitted variation in size between tubers in a lot
Druge bi lahko bile na primer topinambur (Helianthus tuberosus L.), sladki krompir (Ipomoea batatas (LOthers might be for example Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.), sweet potatoes (Ipomoea batatas (L
Primerno je, da Švedska prevzame vlogo koordinatorja za zagotovitev, da skupna količina semenskega krompirja, odobrena v skladu s to odločbo, ne preseže največje količine iz te odločbeIt is appropriate that Sweden acts as a coordinator in order to ensure that the total amount of seed potatoes authorised pursuant to this Decision does not exceed the maximum quantity covered by this Decision
Krompir, ki se zbere v silosu, se opere, tuje snovi se odstranijo in določi se dejanska skupna teža krompirja po odbitku ‧ % zaradi absorbirane vodeThe potatoes collected in the silo are then washed, the extraneous matter is removed and their total actual weight is determined, allowing ‧ % for absorbed water
Direktiva z dne ‧. junija ‧ o trženju semenskega krompirja se spremeniThe Directive of ‧ June ‧ on the marketing of seed potatoes shall be amended as follows
Semenski krompir, ki ustreza tem stopnjam, je tisti, ki izpolnjuje pogoje za uradno potrditev kotSeed potatoes eligible for these grades are those which qualify for the official certification as
V skladu s postopkom iz člena ‧) se lahko določi, da so v drugih primerih, kot jih predvideva ta direktiva, pakiranja ali kontejnerji osnovnega semenskega krompirja ali certificiranega semenskega krompirja opremljeni z dobaviteljevo etiketo (ki je lahko etiketa, ločena od uradne etikete, ali v obliki dobaviteljevih informacij, natisnjenih na pakiranju ali kontejnerju samemIn accordance with the procedure referred to in Article ‧), it may be provided that, in cases other than those provided for in this Directive, packages or containers of basic seed potatoes or certified seed potatoes shall bear a supplier
Če je država članica izkoristila možnost, predvideno v členu ‧ Uredbe (ES) št. ‧/‧, je število pravic do plačila, ki jih prejmejo kmetje, enako številu novih upravičenih hektarjev za sadje in zelenjavo, krompir za prehrano ter drevesnice v skladu s členom ‧ navedene UredbeWhere a Member State has made use of the option provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, farmers shall receive a number of payment entitlements equal to the number of new eligible hectares under fruit and vegetables, ware potatoes and nurseries, pursuant to Article ‧ of that Regulation
Kaj, lupljenje krompirja?What, peeling potatoes?
Za izboljšanje ne le genske vrednosti in zdravstvenega stanja semenskega krompirja Skupnosti, temveč tudi njegovih zunanjih lastnosti, je treba predvideti dovoljena odstopanja glede nečistosti, poškodb in bolezni semenskega krompirjaIn order to improve not only the genetic value and health status of Community seed potatoes but also their external characteristics, provision should be made for tolerances in respect of impurities, blemishes and diseases in seed potatoes
Osnutek kraljevega odloka o določitvi začasnih kriznih prispevkov pridelovalcev krompirja za nadomestilo škode, ki so jo utrpeli ob ukrepih za zatiranje škodljivcevDraft royal decree fixing the temporary crisis contributions due by potato producers to compensate losses suffered as a result of measures to combat harmful organisms
Prikaz strani 1. Najdeno 1812 kazni ujemanje stavek krompir.Najdeno v 0,847 ms.Prevajanje spomini so ga povzročajo človeške, vendar usklajena z računalnikom, ki bi lahko povzročila napake. Te prihajajo iz mnogih virov, in se ne preverjajo. Bodite opozorjeni.