Prevodi v angleščina:

 • potato           
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  plant tuber eaten as starchy vegetable
   
  A tuberous plant, Solanum tuberosum, often eaten as a starchy vegetable, particularly in the Americas and Europe.

Drugi pomen:

 
potato (plant tuber eaten as starchy vegetable)

Picture dictionary

potato
potato

Podobne besedne zveze v slovarju slovenščina angleščina. (2)

krompirjeva kašamashed potato; mashed potatoes
krompirjeva solatapotato salad

Primer stavka z "krompir", prevod spomin

add example
o spremembi prilog k Direktivi Sveta ‧/‧/EGS o obvladovanju krompirjeve obročkaste gnilobeamending the Annexes to Council Directive ‧/‧/EEC on the control of potato ring rot
Člen ‧ Uredbe (EGS) št. ‧ določa, da se pomoč na hektar za pridelovanje krompirja za prehrano ljudi in semenskega krompirja dodeli za pridelavo in spravilo za največ ‧ hektarov površine na letoArticle ‧ of Regulation (EEC) No ‧ states that aid per hectare is to be granted for the cultivation of potatoes for human consumption and seed potatoes up to a maximum area cultivated and harvested of ‧ hectares per year
pomoč na hektar za pridelavo krompirja za prehrano ljudi, predvidena v členu ‧ Uredbe (ES) štarea aid for the cultivation of potatoes for human consumption as provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No
Masa krompirja se določi z eno od naslednjih metodThe weight of the potatoes shall be determined in accordance with one of the following methods
Krompirjev čips iz svežega krompirjaPotato crisps from fresh potatoes
Viroid vretenatosti krompirjevih gomoljev je bil najden na rastlinah Solanum jasminoides Paxton in Brugmansia Pers. sppPotato spindle tuber viroid has been found on plants of Solanum jasminoides Paxton and Brugmansia Pers. spp
Krompir z vsebnostjo škroba, nižjo od ‧ %, se ne pojmuje kot krompir, namenjen za proizvodnjo krompirjevega škrobaPotatoes having a starch content of less than ‧ % cannot be considered potatoes intended for the manufacture of potato starch
Podjetje za proizvodnjo škroba ne sme prevzeti krompirja, za katerega ni bila sklenjena pogodba o pridelaviA starch-producing undertaking may not take delivery of potatoes not covered by a cultivation contract
Spremljanje učinkov na okolje bo izvedeno za namene Sklepa Komisije ‧/‧/EU z dne ‧. marca ‧ o dajanju na trg proizvoda, ki vsebuje gensko spremenjen krompir (Solanum tuberosum L. linije EH‧-‧-‧) za povečano vsebnost amilopektina v škrobu, v skladu z Direktivo ‧/‧/ES Evropskega parlamenta in SvetaThis environmental monitoring will be carried out for the purpose of Commission Decision ‧/‧/EU of ‧ March ‧ concerning the placing on the market, in accordance with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council, of a potato product (Solanum tuberosum L. line EH‧-‧-‧) genetically modified for enhanced content of the amylopectin component of starch
Direktivo Sveta ‧/ES z dne ‧. decembra ‧ o spremembah, v zvezi s konsolidacijo notranjega trga, gensko spremenjenimi sortami rastlin in rastlinskimi genskimi viri, direktiv ‧/EGS, ‧/EGS, ‧/EGS, ‧/EGS, ‧/EGS, ‧/EGS in ‧/EGS o trženju semena pese, semena krmnih rastlin, semena žit, semenskega krompirja, semena oljnic in predivnic in semena zelenjadnic ter o skupnem katalogu sort poljščin kmetijskih rastlin [‧], popravljeno z UL L ‧, ‧.‧, str. ‧, UL L ‧, ‧.‧, str. ‧ in UL L ‧, ‧.‧, str. ‧, je treba vključiti v SporazumCouncil Directive ‧/EC of ‧ December ‧ amending, in respect of the consolidation of the internal market, genetically modified plant varieties and plant genetic resources, Directives ‧/EEC, ‧/EEC, ‧/EEC, ‧/EEC, ‧/EEC, ‧/EEC and ‧/EEC on the marketing of beet seed, fodder plant seed, cereal seed, seed potatoes, seed of oil and fibre plants and vegetable seed and on the common catalogue of varieties of agricultural plant species, as corrected by OJ L ‧, ‧.‧, p. ‧, OJ L ‧, ‧.‧, p. ‧ and OJ L ‧, ‧.‧, p. ‧, is to be incorporated into the Agreement
Če je vsebnost suhega ekstrakta krompirjevega škroba, enakovrednega koruznemu škrobu v skladu s členom ‧, ‧ % ali več, se uporablja stopnja izvoznega nadomestila, kakor je določena v skladu s členomWhere the dry-extract content of potato starch assimilated to maize starch pursuant to Article ‧ is ‧ % or higher, the rate of the export refund shall be that laid down in accordance with Article
D/‧ Krompir (vključno z zgodnjim in semenskimD/‧ Potatoes (including early potatoes and seed potatoes
Določbe te uredbe ne zajemajo proizvodnje krompirjevega škroba v podjetjih, ki ne kupujejo niti krompirja, za katerega je bila izplačana kompenzacijska pomoč iz člena ‧ Uredbe (EGS) št. ‧, niti ne prejemajo nadomestila iz člena ‧ navedene uredbeThe provisions of this Regulation shall not cover production of potato starch by undertakings which neither purchase potatoes which have benefited from the compensatory aid referred to in Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ nor benefit from the refund referred to in Article ‧ of that Regulation
količina semenskega krompirjaquantity of seed potatoes
Za uporabo odstopanja glede semena ali semenskega krompirja iz prvega pododstavka se določijo postopkovni predpisi in merila v členih ‧ doFor the application of the derogation concerning seed or seed potatoes referred to in the first subparagraph, procedural rules and criteria are set out in Articles ‧ to
V skladu s členom ‧ te uredbe se višina plačila uporablja za količino krompirja, potrebnega za izdelavo ene tone škrobaAccording to Article ‧ of that Regulation, the amount of the payment applies to the quantity of potatoes needed for making one tonne of starch
V drugi fazi (pitanje) je v krmi dovoljeno najmanj ‧ % deleža suhe snovi iz žitaric, dehidriranega krompirja (do ‧ % suhe snovi v obroku), manioke (do ‧ % suhe snovi v obroku), stisnjene in silirane pulpe pese (do ‧ % suhe snovi v obroku), lanene pogače (do ‧ % suhe snovi v obroku), suhe pulpe pese (do ‧ % suhe snovi v obroku), tropin iz jabolk in hrušk, kožice grozdja ali paradižnika kot dopolnilo (do ‧ % suhe snovi v obroku), sirotke, pinjenca, dehidrirane moke lucerne; melase (do ‧ % suhe snovi v obroku), ekstrakta sojine moke, sončnic, sezama (od ‧ % do ‧ % suhe snovi v obroku), kokosa, koruznih kalčkov, graha in/ali drugih stročnic (do ‧ % suhe snovi v obroku), pivskega kvasa in/ali torule, lipidov s tališčem nad ‧ °C (do ‧ % suhe snovi v obrokuThe feedingstuffs permitted in the second phase (fattening) are: grain accounting for a minimum ‧ % of the dry matter, dehydrated potato (up to ‧ % of the dry matter), manioc (up to ‧ % of the dry matter), compressed beet pulp silage (up to ‧ % of the dry matter), linseed cake (up to ‧ % of the dry matter), dried beet pulp (up to ‧ % of the dry matter), apple and pear residue, grape and tomato skin used as bulk for supplements (up to ‧ % of the dry matter), whey, buttermilk, dehydrated alfalfa meal, molasses (up to ‧ % of the dry matter), soya, sunflower or sesame extract meal (from ‧ % to ‧ % of the dry matter), coconut, maize germ, field pea and/or other legume seeds (up to ‧ % of the dry matter), brewer’s yeast and/or torula yeast, lipids with a melting-point above ‧ °C (up to ‧ % of the dry matter
Komisija je z Direktivo ‧/EGS [‧] določila stopnje Skupnosti za osnovni semenski krompir, skupaj s pogoji in oznakami, ki se uporabljajo za te stopnjeThe Commission, by its Directive ‧/EEC, has determined Community grades of basic seed potatoes, together with the conditions and the designations applicable to such grades
Ostala semena (semena vrtnin, poljščin, razen žit, stročnic, krompirja, oljnic, trav in deteljOther seeds (horticultural seed, seed and seedlings on arable land, excluding cereals, dry pulses, potatoes, oilseed plants and grass seeds
Direktiva Sveta ‧/EGS z dne ‧. junija ‧ o trženju semenskega krompirja [‧], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo ‧/EGS [‧]Council Directive ‧/EEC of ‧ June ‧ on the marketing of seed potatoes, as last amended by Directive ‧/EEC, shall be amended as follows
kljub temu pa v to poglavje ne spadajo krompir, čebula, šalotka, česen in drugi proizvodi iz Poglavjanevertheless it does not include potatoes, onions, shallots, garlic or other products of Chapter
Na Madeiri je proizvodnja krompirja bistvenega pomena, tako iz gospodarskih kot tudi socialnih in okoljskih razlogovPotato production is essential in Madeira, for both economic and social and environmental reasons
Zemlja na visoki planoti Sila se zelo malo izkorišča, krompir je namreč edini sadno-zelenjavni proizvod, ki se tam pridelujeUtilisation of the Sila soil is extremely restricted; in fact the potato is the only fruit or vegetable product grown on the high plains
V krompirjevih peletah stebelnih delov in stolonov se lahko – čeprav veliko redkeje kot pri testu IF – pojavijo populacije fluorescentnih celic ozadja z atipično morfologijo in navzkrižno reagirajoče saprofitske bakterije, ki so po velikosti in morfologiji podobne bakteriji R. solanacearumBackground populations of fluorescing cells with atypical morphology and cross reacting saprophytic bacteria with size and morphology similar to R. solanacearum may occur, although much less frequent as in the IF test, in potato heel end core and stem segment pellets
ker je v primeru krompirja podaljšanje prvotnega trajanja žlahtniteljske pravice v Skupnosti za nadaljnjih pet let najbolj primeren ukrep, da bi ustvarili tako pravno okolje, ki bi prispevalo k pravičnemu povračiluWhereas, in order to establish a legal environment conducive to achieving such equitable refunding, an extension of the initial duration of a Community plant variety right by a further five years in the case of potatoes is the most appropriate measure
Prikaz strani 1. Najdeno 2101 kazni ujemanje stavek krompir.Najdeno v 0,476 ms.Prevajanje spomini so ga povzročajo človeške, vendar usklajena z računalnikom, ki bi lahko povzročila napake. Te prihajajo iz mnogih virov, in se ne preverjajo. Bodite opozorjeni.