Prevodi v angleščina:

 • potato           
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  plant tuber eaten as starchy vegetable
   
  A tuberous plant, Solanum tuberosum, often eaten as a starchy vegetable, particularly in the Americas and Europe.

Drugi pomen:

 
potato (plant tuber eaten as starchy vegetable)

Picture dictionary

potato
potato

Primer stavka z "krompir", prevod spomin

add example
Da bi izboljšali učinkovitost in uporabnost administrativnih in kontrolnih mehanizmov je treba prilagoditi sistem, uveden z Uredbo Sveta (EGS) št. ‧ z dne ‧. novembra ‧ o vzpostavitvi integriranega administrativnega in kontrolnega sistema za nekatere sheme pomoči Skupnosti [‧], tako, da se vključijo shema enotnega plačila, sheme podpore za trdo pšenico, stročnice, energetske rastline, riž, krompirjev škrob, lupinarje, mleko, seme in zrnate stročnice ter posebne regionalne pomoči kakor tudi kontrolo nad uporabo pravil navzkrižne skladnosti, modulacije in sistema kmetijskega svetovanjaIn order to improve the effectiveness and usefulness of the administration and control mechanisms, it is necessary to adapt the system established by Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ November ‧ establishing an integrated administration and control system for certain Community aid schemes with a view to including the single payment scheme, the support schemes for durum wheat, protein crops, energy crops, rice, potato starch, nuts, milk, seed, grain legumes and specific regional aids as well as controls on the application of the rules on cross compliance, modulation and the farm advisory system
Za katerega pobiralca krompirja delaš?Which one of them tater-pickers are you working for?
Danski organi so potrdili, da so do pomoči upravičeni le pridelovalci krompirjaThe Danish authorities have confirmed that the potato growers are the sole beneficiaries of the aid
površina, ki se uporablja za pridelavo sadja in zelenjave, jedilnega krompirja in za drevesnicethe area used to produce fruit and vegetables, ware potatoes and nurseries
Takšnim podjetjem je treba prepovedati prevzem količin krompirja, ki jih ne vključuje pogodba o pridelavi, saj bi to negativno vplivalo na delovanje sistema kvot, pa tudi na zahtevo, da mora najnižja cena iz člena ‧a Uredbe (ES) št. ‧ veljati za ves krompir, ki je namenjen za proizvodnjo škrobaSuch undertakings should be prohibited from accepting delivery of potatoes not covered by a cultivation contract, as this would put at risk the effectiveness of the quota system and the requirement that the minimum price set out in Article ‧a of Regulation (EC) No ‧ be paid for all potatoes intended for starch production
Okoliščina, da je pristojni nacionalni organ bil obveščen o tem, da je podjetje za proizvodnjo škroba krompir nabavljalo pri operaterju, ki je krompir sam nabavljal neposredno ali posredno pri pridelovalcih, ne more vplivati na kvalifikacijo nepravilnosti, za katero se šteje, da je bila storjena iz malomarnosti v smislu člena ‧ Uredbe št. ‧/‧ niti posledično vplivati na uporabo sankcije, določene v členu ‧ Uredbe št. ‧/‧, spremenjene z Uredbo štThe fact that the competent national authority was informed that the starch-producing undertaking had obtained potatoes from a trader obtaining them directly or indirectly from producers cannot affect the classification of an irregularity regarded as having been caused by negligence within the meaning of Article ‧ of Regulation No ‧/‧, nor, therefore, affect the imposition on that undertaking of the penalty provided for in Article ‧ of Regulation No ‧/‧, as amended by Regulation No
Območja pridelave krompirja, v katerih so bile ugotovljene neskladnosti, ne izpolnjujejo več pogojev za izvoz v Evropsko unijoPotato production zones involved in the non-compliances are no longer eligible for export to the European Union
V več uredbah Komisije v zvezi s trgom za žita, riž in krompirjev škrob so potrebne določene tehnične spremembe, da bi bilo možno izvesti potrebne prilagoditve zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (v nadaljnjem besedilu nove države članice) k Evropski unijiCertain technical amendments are necessary in several Commission Regulations concerning the cereal, rice and potato starch markets in order to carry out the necessary adaptations by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia, (hereinafter referred to as the new Member States) to the European Union
V redu, mrtva krava na turbanu, obdrži rumeno, poseben krompirOkay, dead cow on a turban, hold the yellow, extra spud mush
kadar je primerno, izdelajo program za zamenjavo celotnih zalog semenskega krompirja v ustreznem časovnem obdobjuestablish a programme, where appropriate, for the replacement of all seed potato stocks over an appropriate period of time
Krompir je skladiščen in pakiran v zadevnih podconah, da bi se ohranile njegove posebne značilnostiThe potatoes are stored and packed in the subzones concerned in order to conserve their specific characteristics
ne glede na površino, na kateri pridelujejo druge rastline kakor krompir, ne pridelujejo krompirja na površini, večji od tiste, ki bi zadostovala, da bi pridelali letino ‧ ton krompirjairrespective of the area on which they grow plants other than potatoes, do not grow potatoes on an area bigger than the area which would be needed to produce ‧ tonnes of potatoes per harvest
Sorta krompirja velja za odporno proti določenemu patotipu rumene krompirjeve ogorčice, če se, ko se goji taka vrsta, pojavi naravni in letni padec v populaciji tega patotipaA potato variety shall be regarded as being resistant to a particular pathotype of Potato Cyst Eelworm if, when that variety is grown, a natural and annual decrease in the population of that pathotype is found to occur
Barva, jakost barve in mikroskopski videz škroba se spreminjajo glede na izvor nemodificiranega škroba (npr. koruza ali krompir) in na vrsto modificiranega škroba, ki je v vzorcuThe colour, the intensity of the colour and the microscopic appearance of the starch, will vary depending on the origin of native starch (e.g. maize or potato) and the type of modified starch present in the sample
Ostali krompirOther potatoes
za semenski krompir sort, ki niso vključene v zgoraj navedene kataloge, je barva uradne etikete rjavafor seed potatoes of varieties not included in the abovementioned catalogues the colour of the official label shall be brown
Z odstopanjem od prvega pododstavka odstavka ‧ lahko države članice določijo dodatno število pravic do plačila na kmeta na osnovi objektivnih kriterijev v skladu s točko M Priloge ‧ k Uredbi (ES) št. ‧/‧ za sadje in zelenjavo, krompir za prehrano ter drevesniceBy way of derogation from the first subparagraph of paragraph ‧, Member States may establish the additional number of entitlements per farmer on the basis of objective criteria in accordance with point M of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ for fruit and vegetables, ware potatoes and nurseries
Direktiva Komisije ‧/‧/ES z dne ‧. junija ‧ o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih sort in sort poljščinCommission Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ providing for certain derogations for acceptance of agricultural landraces and varieties which are naturally adapted to the local and regional conditions and threatened by genetic erosion and for marketing of seed and seed potatoes of those landraces and varieties
V mnenju z dne ‧. septembra ‧ o metomilu in tiodikarbu je Agencija ugotovila, da pri sedanjih MRL za grozdje, glavnato zelje, solato, cvetačo, krompir, paradižnike, jajčevce, kumare, grenivke, pomaranče, limone, limete, mandarine, breskve, slive, paprike, jabolka, hruške, kutine, banane, mango, ananas, korenje, gomoljno zeleno, redkve, podzemno kolerabo, melone in lubenice, orjaške buče, sladko koruzo, brokoli, listni ohrovt, kolerabico, endivijo, por in sladkorno peso obstaja tveganje, da se presežeta sprejemljivi dnevni vnos in akutni referenčni odmerek za eno ali več potrošniških skupinIn its opinion of ‧ September ‧ concerning methomyl and thiodicarb the Authority concluded that at the current MRLs for grapes, head cabbage, lettuce, cauliflower, potatoes, tomatoes, aubergines, cucumbers, grapefruit, oranges, lemons, limes, mandarins, peaches, plums, peppers, apples, pears, quinces, bananas, mangoes, pineapples, carrots, celeriac, radishes, swedes, (water) melons, pumpkins, sweet corn, broccoli, kale, kohlrabi, scarole, leek and sugar beet there is a risk that the Acceptable Daily Intake and the Acute Reference Dose (ARfD) for one or more consumer groups will be exceeded
Batata doce de Aljezur (aljezurski sladki krompir) je nadomestna korenina rastline Ipomoea batatas L. (sinThe Batata doce de Aljezur (Aljezur sweet potato) is the adventitious, fleshy, tuberous root of the plant Ipomoea batatas (L.) (syn
Zelenjava gojena za korene, čebulice ali gomolje (razen krompirjaVegetables grown for their roots, bulbs or tubers (except potatoes
Krompirjev čips, ki vključuje naslednje podkategorijePotato crisps, comprising the following subcategories
Krompir Patata della Sila se prideluje samo na naslednjem ozemlju: v občinah Acri, Aprigliano, Bocchigliero, Celico, Colosimi, Longobucco, Parenti, Pedace, Rogliano, San Giovanni in Fiore, Serra Pedace, Spezzano della Sila in Spezzano Piccolo v pokrajini Cosenza ter v občinah Albi, Carlopoli, Cicala, Confluenti, Decollatura, Magisano, Martirano, Martirano Lombardo, Motta S.Lucia, Serrastretta, Sorbo San Basile, Soveria Mannelli in Taverna v pokrajini CatanzaroThe production area of the Patata della Sila is made up exclusively of the following municipalities: Acri, Aprigliano, Bocchigliero, Celico, Colosimi, Longobucco, Parenti, Pedace, Rogliano, San Giovanni in Fiore, Serra Pedace, Spezzano della Sila, and Spezzano Piccolo in the Province of Cosenza, and the municipalities of Albi, Carlopoli, Cicala, Confluenti, Decollatura, Magisano, Martirano, Martirano Lombardo, Motta S. Lucia, Serrastretta, Sorbo San Basile, Soveria Mannelli, and Taverna in the Province of Catanzaro
Solanum tuberosum L. KrompirSolanum tuberosum L. Potato
Države članice zahtevajo, da se za pregled gomoljev semenskega krompirja za potrditev, vzorci vzamejo uradno v skladu z ustreznimi metodamiMember States shall require that, for the examination of seed potato tubers for certification, samples are taken officially in accordance with appropriate methods
Prikaz strani 1. Najdeno 1812 kazni ujemanje stavek krompir.Najdeno v 0,816 ms.Prevajanje spomini so ga povzročajo človeške, vendar usklajena z računalnikom, ki bi lahko povzročila napake. Te prihajajo iz mnogih virov, in se ne preverjajo. Bodite opozorjeni.