Prevodi v slovenščina:

  • KPI 
     
    A predefined measure that is used to track performance of a strategic goal, objective, plan, initiative, or business process. A KPI is evaluated against a target. An explicit and measurable value taken directly from a data source. Key performance indicators (KPIs) are used to measure performance in a specific area, for example, revenue per customer.

Drugi pomen:

 
(management) A financial or non-financial metric used to help an organization define and measure progress toward organizational goals.

    Prikaži Propadanje

Primer stavka z "key performance indicator", prevod spomin

add example
en strengthen the central monitoring function in the HR area in order to ensure that HR policy is equally implemented throughout the ECB and introduce performance measurement in the HR area by using key performance indicators and critical success factors
sl okrepi funkcijo spremljanja na osrednji ravni na kadrovskem področju in tako zagotovi, da se kadrovska politika v celotni ECB izvaja enako, ter uvede merjenje uspešnosti na kadrovskem področju z uporabo ključnih kazalnikov uspešnosti in kritičnih dejavnikov uspeha
en During the first reference period, the Commission shall use the data collected to validate these key performance indicators and assess them with a view to ensuring that safety risk is adequately identified, mitigated and managed
sl Med prvim referenčnim obdobjem Komisija uporabi zbrane podatke za potrditev teh ključnih kazalnikov uspešnosti in jih oceni z namenom, da se zagotovi ustrezna opredelitev ter preprečevanje in upravljanje varnostnega tveganja
en The ECB also notes the ECA’s acknowledgment that all business areas examined: (i) contributed to the ECB’s planning process by formulating strategic goals; (ii) defined their annual objectives and set key performance indicators (KPIs) to measure performance in line with the ECB’s overall objectives and the business areas’ strategic priorities; and (iii) established procedures and developed appropriate systems to monitor their activities on a regular basis
sl Sprejema tudi priznanje Sodišča, da so vsa pregledana poslovna področja: (i) prispevala k postopku načrtovanja v ECB z določitvijo svojih strateških ciljev, (ii) določila svoje letne cilje in opredelila ključne kazalnike uspešnosti z namenom merjenja uspešnosti glede na skupne cilje ECB in strateške prednostne naloge poslovnih področij ter (iii) razvila postopke in vzpostavila ustrezne sisteme za redno spremljanje svojih dejavnosti
en Key Performance Indicators (KPIs
sl Ključni kazalniki uspešnosti
en Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and the Council, dated ‧ June ‧ amends the ‧th Directive of ‧ on annual accounts and the ‧th Directive of ‧ on consolidated accounts by introducing the following paragraph: To the extent necessary for an understanding of the company's development, performance or position, the analysis shall include both financial and, where appropriate, non-financial key performance indicators relevant to the particular business, including information relating to environmental and employee matters
sl Direktiva ‧/‧/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne ‧. junija ‧ spreminja ‧. direktivo iz leta ‧ o letnih računih in ‧. direktivo iz leta ‧ o konsolidiranih računovodskih izkazih in dodaja naslednji odstavek: Kolikor je potrebno za razumevanje razvoja, uspešnosti ali položaja družbe, analiza vključuje tako ključne finančne, in kjer je to ustrezno, nefinančne kazalce uspešnosti, pomembne za posamezno poslovanje, skupaj z informacijami o okoljskih zadevah in zaposlenih
en The second European Union-wide safety key performance indicator shall be the percentage of application of the severity classification of Risk Analysis Tool as defined in Section ‧, point ‧(b) below in States where this Regulation applies, to allow harmonised reporting of severity assessment of Separation Minima Infringements, Runway Incursions and ATM Specific Technical Events
sl Drugi vseevropski varnostni ključni kazalnik uspešnosti je odstotek uporabe klasifikacije resnosti orodja za analizo tveganja, opredeljen v točki ‧(b) oddelka ‧ spodaj v državah, kjer se ta uredba uporablja, da se omogoči usklajeno poročanje o oceni resnosti izgube minimalnega razdvajanja, nedovoljenih vdorih na vzletno-pristajalno stezo in določenih tehničnih dogodkih ATM
en Is disappointed that the Agency failed to prepare a multiannual work programme and that its annual work programme was not related to its commitment budget; stresses how important it is for the Agency to set SMART objectives and RACER indicators in its programming so as to assess its achievements; notes, nevertheless, the reply from the Agency, which gives an assurance that it has improved its work programme for ‧, establishing objectives and key performance indicators and a better resource planning system; asks, therefore, that this strategy be presented to Parliament as soon as possible; calls also on the Agency to consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results
sl je razočaran, da agenciji ni uspelo pripraviti večletnega delovnega programa in da njen letni delovni program ni ustrezal proračunskim obveznostim; poudarja, da je pomembno, da agencija v svojih načrtih določi cilje SMART in kazalnike RACER, da bo lahko ocenila svoje rezultate; se je kljub temu seznanil z odgovorom agencije, ki zagotavlja, da je izboljšala delovni program za leto ‧ z uvedbo ciljev in ključnih kazalnikov uspešnosti ter z boljšim sistemom za načrtovanje virov; zato agencijo poziva, naj to strategijo predstavi Parlamentu, takoj ko bo mogoče; poziva jo tudi, naj premisli o vključitvi Ganttovega diagrama v načrte za vse svoje operativne dejavnosti, kar bo omogočilo hiter prikaz časa, ki ga vsak uslužbenec porabi za projekt, in spodbudilo pristop, usmerjen k doseganju rezultatov
en Moreover, in preparing the budget review, I have promoted the new focus on impact rather than input through the definition of clear and measurable objectives and key performance indicators.
sl Pri pripravi pregleda proračuna sem spodbujal, naj bi po novem pozornost z opredelitvijo jasnih in merljivih ciljev in ključnih kazalcev uspešnosti usmerili bolj na učinke kot prispevke.
en PROGRESS AGAINST THE FIVE REFERENCE LEVELS OF AVERAGE EUROPEAN PERFORMANCE (BENCHMARKS) AND OTHER KEY INDICATORS IN EDUCATION AND TRAINING
sl NAPREDEK GLEDE NA PET REFERENČNIH RAVNI POVPREČNE EVROPSKE USPEŠNOSTI (MERILA USPEŠNOSTI) IN DRUGE KLJUČNE KAZALCE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
en Welcomes the successful operation of the EESC audit committee, the audits carried out and follow-up on the agreed action plans, as well as further development of key activity and performance indicators (KAPI) in ‧, carried out by the Internal Audit Unit, and the readiness of the EESC to support other institutions with information on the experience gained in developing KAPI
sl pozdravlja uspešno delovanje revizijske komisije Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, opravljene revizije in naknadno ukrepanje na osnovi akcijskih načrtov, pa tudi nadaljnji razvoj ključnih kazalnikov dejavnosti in uspešnosti v letu ‧, ki ga je opravil oddelek za notranjo revizijo, ter pripravljenost Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, da drugim institucijam pomaga z izkušnjami, pridobljenimi pri oblikovanju omenjenih kazalnikov
en The MDG contract offers the following key elements: a six-year commitment, that is six full years as opposed to the normal duration of three years for general budget supports; a guaranteed, fixed payment of at least 70% of the total commitments, provided that there is no breach of the conditions in which payments become due or of the essential and fundamental elements of the cooperation; a variable component of up to 60%, intended to reward performance with a view to achieving the MDG and linked to results indicators, mainly in the fields of health and education, as well as progress in public finance management.
sl Pogodba o razvojnih ciljih tisočletja nudi naslednje ključne elemente: šestletno zavezo, to je šest polnih let v nasprotju z običajnim trajanjem treh let za splošne proračunske podpore, zagotovljeno stalno plačilo vsaj 70 % celotnih obveznosti, če ni kršitve pogojev v katerih plačila zastarajo ali bistvenih in temeljnih elementov sodelovanja, spremenljivi del do 60 %, namenjen, da se nagradi učinkovitost z namenom doseganja razvojnih ciljev tisočletja in povezanih s kazalniki rezultatov, predvsem na področjih zdravja in izobraževanja, prav tako pa napredka na področju upravljanja javnih financ.
en Stresses how important it is for the Agency to set SMART objectives and RACER indicators in its programming so as to assess its achievements; notes the reply from the Agency, which gives an assurance that it has improved its work programme for ‧, establishing objectives and key performance indicators and a better resource planning system; calls, also, on the Agency to consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in a concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results
sl poudarja, da je pomembno, da agencija v svojih načrtih določi cilje SMART in kazalnike RACER, da bo lahko ocenila svoje rezultate; se seznanja z odgovorom agencije, ki zagotavlja, da je izboljšala svoj delovni program za leto ‧ z uvedbo ciljev in ključnih kazalnikov uspešnosti ter izboljšanim sistemom za načrtovanje virov; poziva tudi agencijo, da preuči uvedbo Ganttovega diagrama v načrtovanje vseh svojih operativnih dejavnosti, da bi omogočili hiter prikaz časa, ki ga vsak uslužbenec porabi za projekt in spodbujali pristop, usmerjen k doseganju rezultatov
en consistency of the local key performance indicator as defined in Annex I, Section ‧, point ‧(b) with the European Union-wide indicator for each year of the reference period
sl skladnost lokalnega ključnega kazalnika uspešnosti, opredeljenega v točki ‧(b) oddelka ‧ Priloge I, z vseevropskim kazalnikom za vsako leto referenčnega obdobja
en Also, if one looks at other key performance indicators, the employment optimism index has fallen by three points from +4 to +1 in the last nine months.
sl Če pogledamo tudi druge ključne kazalce uspešnosti, lahko ugotovimo, da se je indeks zaposlitvenega optimizma v zadnjih devetih mesecih zmanjšal s +5 na +1.
en Key performance indicators
sl Ključni kazalniki uspešnosti
en The Agency is, however, finalising a five-year strategy and developing Key Performance Indicators, which will have to be submitted to Parliament for scrutiny.
sl Vendar pa agencija dokončuje petletno strategijo in oblikuje ključne dejavnike uspešnosti, ki jih bo treba predložiti Parlamentu, da jih ta pregleda.
en SAFETY KEY PERFORMANCE INDICATORS
sl VARNOSTNI KLJUČNI KAZALNIKI USPEŠNOSTI
en During this first reference period, national supervisory authorities will monitor and publish these key performance indicators, and Member States may set corresponding targets
sl Med tem prvim referenčnim obdobjem nacionalni nadzorni organi spremljajo in objavijo te ključne kazalnike uspešnosti, države članice pa lahko določijo ustrezne cilje
en There shall be no European Union-wide targets for the above key performance indicators in the first reference period
sl V prvem referenčnem obdobju ni vseevropskih ciljev za zgornje ključne kazalnike uspešnosti
en KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI
sl KLJUČNI KAZALNIKI USPEŠNOSTI (KKU
en st part:Calls on the... key performance indicators
sl del:poziva Komisijo,... kazalcev uspešnosti
en The third European Union-wide safety key performance indicator shall be the minimum level of the measure of the just culture at the end of the reference period as defined in Section ‧, point ‧(c) below
sl Tretji vseevropski varnostni ključni kazalnik uspešnosti je minimalna raven merila kulture pravičnosti ob koncu referenčnega obdobja, opredeljena v točki ‧(c) oddelka ‧ spodaj
en To the extent necessary for an understanding of such development, performance or position, the analysis shall include both financial and, where appropriate, non-financial key performance indicators relevant to the particular business, including information relating to environmental and employee matters
sl Kolikor je potrebno za razumevanje takega razvoja, uspešnosti ali položaja, analiza vključuje tako ključne finančne, in kjer je to ustrezno, nefinančne kazalnike uspešnosti, pomembne za določeno poslovanje, skupaj z informacijami o okoljskih zadevah in zaposlenih
en Other issues were still in the process of implementation, such as the definition of Key Performance Indicators (KPIs) for all business areas
sl Druga vprašanja, kot je na primer opredelitev ključnih kazalnikov uspešnosti za vsa poslovna področja, so bila še v postopku izvajanja
en This will include the preparation and publication of national and regional science and technology key figures and scoreboards using official statistical indicators wherever appropriate; the assessment of the strengths and weaknesses of Member States’ R & D systems; and the analysis of the EU's position and performance in scientific and technological research
sl To bo vključevalo pripravo in objavo nacionalnih in regionalnih ključnih številk in tabel s področja znanosti in tehnologije ob uporabi uradnih statističnih kazalcev, kadar je primerno, oceno prednosti in slabosti sistemov raziskav in razvoja držav članic ter analizo položaja in storilnosti EU na področju znanstvenih in tehnoloških raziskav
Prikaz strani 1. Najdeno 94263 kazni ujemanje stavek key performance indicator.Najdeno v 26,344 ms.Prevajanje spomini so ga povzročajo človeške, vendar usklajena z računalnikom, ki bi lahko povzročila napake. Te prihajajo iz mnogih virov, in se ne preverjajo. Bodite opozorjeni.