Prevodi v slovenščina:

  • KPI 
     
    A predefined measure that is used to track performance of a strategic goal, objective, plan, initiative, or business process. A KPI is evaluated against a target. An explicit and measurable value taken directly from a data source. Key performance indicators (KPIs) are used to measure performance in a specific area, for example, revenue per customer.

Drugi pomen:

 
(management) A financial or non-financial metric used to help an organization define and measure progress toward organizational goals.

    Prikaži Propadanje

Primer stavka z "key performance indicator", prevod spomin

add example
en The MDG contract offers the following key elements: a six-year commitment, that is six full years as opposed to the normal duration of three years for general budget supports; a guaranteed, fixed payment of at least 70% of the total commitments, provided that there is no breach of the conditions in which payments become due or of the essential and fundamental elements of the cooperation; a variable component of up to 60%, intended to reward performance with a view to achieving the MDG and linked to results indicators, mainly in the fields of health and education, as well as progress in public finance management.
sl Pogodba o razvojnih ciljih tisočletja nudi naslednje ključne elemente: šestletno zavezo, to je šest polnih let v nasprotju z običajnim trajanjem treh let za splošne proračunske podpore, zagotovljeno stalno plačilo vsaj 70 % celotnih obveznosti, če ni kršitve pogojev v katerih plačila zastarajo ali bistvenih in temeljnih elementov sodelovanja, spremenljivi del do 60 %, namenjen, da se nagradi učinkovitost z namenom doseganja razvojnih ciljev tisočletja in povezanih s kazalniki rezultatov, predvsem na področjih zdravja in izobraževanja, prav tako pa napredka na področju upravljanja javnih financ.
en Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and the Council, dated ‧ June ‧ amends the ‧th Directive of ‧ on annual accounts and the ‧th Directive of ‧ on consolidated accounts by introducing the following paragraph: To the extent necessary for an understanding of the company's development, performance or position, the analysis shall include both financial and, where appropriate, non-financial key performance indicators relevant to the particular business, including information relating to environmental and employee matters
sl Direktiva ‧/‧/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne ‧. junija ‧ spreminja ‧. direktivo iz leta ‧ o letnih računih in ‧. direktivo iz leta ‧ o konsolidiranih računovodskih izkazih in dodaja naslednji odstavek: Kolikor je potrebno za razumevanje razvoja, uspešnosti ali položaja družbe, analiza vključuje tako ključne finančne, in kjer je to ustrezno, nefinančne kazalce uspešnosti, pomembne za posamezno poslovanje, skupaj z informacijami o okoljskih zadevah in zaposlenih
en The following table shows some of AFR’s key performance indicators for the period before the aid was granted
sl V naslednji tabeli so povzeti nekateri ključni pokazatelji uspešnosti družbe AFR v obdobju pred odobritvijo pomoči
en The Agency is, however, finalising a five-year strategy and developing Key Performance Indicators, which will have to be submitted to Parliament for scrutiny.
sl Vendar pa agencija dokončuje petletno strategijo in oblikuje ključne dejavnike uspešnosti, ki jih bo treba predložiti Parlamentu, da jih ta pregleda.
en During this first reference period, national supervisory authorities will monitor and publish these key performance indicators, and Member States may set corresponding targets
sl Med tem prvim referenčnim obdobjem nacionalni nadzorni organi spremljajo in objavijo te ključne kazalnike uspešnosti, države članice pa lahko določijo ustrezne cilje
en Logistic costs should be included in key performance indicators of companies
sl Logistični stroški morajo postati del kazalnikov učinkovitosti podjetij
en The first European Union-wide safety KPI shall be the minimum level of the first safety key performance indicator defined in Section ‧, point ‧(a) below for air navigation services providers and national supervisory authorities respectively
sl Prvi vseevropski varnostni KKU je minimalna raven prvega varnostnega ključnega kazalnika uspešnosti, opredeljenega v točki ‧(a) oddelka ‧ spodaj za izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa oz. nacionalne nadzorne organe
en During the first reference period, the Commission shall use the data collected to validate these key performance indicators and assess them with a view to ensuring that safety risk is adequately identified, mitigated and managed
sl Med prvim referenčnim obdobjem Komisija uporabi zbrane podatke za potrditev teh ključnih kazalnikov uspešnosti in jih oceni z namenom, da se zagotovi ustrezna opredelitev ter preprečevanje in upravljanje varnostnega tveganja
en Is disappointed that the Agency failed to prepare a multiannual work programme and that its annual work programme was not related to its commitment budget; stresses how important it is for the Agency to set SMART objectives and RACER indicators in its programming so as to assess its achievements; notes, nevertheless, the reply from the Agency, which gives an assurance that it has improved its work programme for ‧, establishing objectives and key performance indicators and a better resource planning system; asks, therefore, that this strategy be presented to Parliament as soon as possible; calls also on the Agency to consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results
sl je razočaran, da agenciji ni uspelo pripraviti večletnega delovnega programa in da njen letni delovni program ni ustrezal proračunskim obveznostim; poudarja, da je pomembno, da agencija v svojih načrtih določi cilje SMART in kazalnike RACER, da bo lahko ocenila svoje rezultate; se je kljub temu seznanil z odgovorom agencije, ki zagotavlja, da je izboljšala delovni program za leto ‧ z uvedbo ciljev in ključnih kazalnikov uspešnosti ter z boljšim sistemom za načrtovanje virov; zato agencijo poziva, naj to strategijo predstavi Parlamentu, takoj ko bo mogoče; poziva jo tudi, naj premisli o vključitvi Ganttovega diagrama v načrte za vse svoje operativne dejavnosti, kar bo omogočilo hiter prikaz časa, ki ga vsak uslužbenec porabi za projekt, in spodbudilo pristop, usmerjen k doseganju rezultatov
en the level of the national/FAB performance target at the end of the reference period using the key performance indicator defined in Annex I, Section ‧, point ‧(c) shall be equal to or higher than the European Union-wide target as defined in accordance with Annex I, Section ‧, point ‧(c) (optional in the first reference period
sl na koncu referenčnega obdobja mora biti raven nacionalnega cilja uspešnosti/cilja uspešnosti FAB, merjenega z uporabo ključnega kazalnika uspešnosti, opredeljenega v točki ‧(c) oddelka ‧ Priloge I, enaka ali večja od vseevropskega cilja, opredeljenega v točki ‧(c) oddelka ‧ Priloge I (v prvem referenčnem obdobju je to neobvezno
en The ECB also notes the ECA’s acknowledgment that all business areas examined: (i) contributed to the ECB’s planning process by formulating strategic goals; (ii) defined their annual objectives and set key performance indicators (KPIs) to measure performance in line with the ECB’s overall objectives and the business areas’ strategic priorities; and (iii) established procedures and developed appropriate systems to monitor their activities on a regular basis
sl Sprejema tudi priznanje Sodišča, da so vsa pregledana poslovna področja: (i) prispevala k postopku načrtovanja v ECB z določitvijo svojih strateških ciljev, (ii) določila svoje letne cilje in opredelila ključne kazalnike uspešnosti z namenom merjenja uspešnosti glede na skupne cilje ECB in strateške prednostne naloge poslovnih področij ter (iii) razvila postopke in vzpostavila ustrezne sisteme za redno spremljanje svojih dejavnosti
en There shall be no European Union-wide targets for the above key performance indicators in the first reference period
sl V prvem referenčnem obdobju ni vseevropskih ciljev za zgornje ključne kazalnike uspešnosti
en they shall be based on the most significant environmental impacts of the product, be expressed as far as reasonably possible via technical key environmental performance indicators of the product, and be suitable for assessment according to the rules of this Regulation
sl merila temeljijo na najpomembnejših vplivih proizvoda na okolje in so, kolikor je razumno mogoče, izražena s ključnimi tehničnimi kazalniki okoljske uspešnosti ter so primerna za ocenjevanje v skladu s predpisi te uredbe
en In order to ensure relevance and comparability of the information, reporting on the organisations’ environmental performance should be on the basis of generic and sector-specific performance indicators focusing on key environmental areas at the process and product level using appropriate benchmarks and scales
sl Za zagotovitev ustreznosti in primerljivosti informacij bi moralo poročanje o okoljski uspešnosti organizacij temeljiti na splošnih, za posamezno panogo značilnih kazalnikih uspešnosti, osredotočenih na ključna okoljska področja na ravni procesa in proizvoda ob uporabi ustreznih meril in lestvic
en SAFETY KEY PERFORMANCE INDICATORS
sl VARNOSTNI KLJUČNI KAZALNIKI USPEŠNOSTI
en Performance targets in each key performance area, set by reference to each key performance indicator, for the entire reference period, with annual values to be used for monitoring and incentive purposes
sl Cilji uspešnosti v vsakem ključnem področju uspešnosti, določenem v povezavi z vsakim ključnim kazalnikom uspešnosti, za celotno referenčno obdobje z letnimi vrednostmi, ki se uporabijo za spremljanje in spodbudne namene
en Although the uneven transition to the International Financial Reporting Standards (IFRS) across the euro area affects the current assessment, the comparability of key performance indicators has been broadly preserved, and profitability figures signal a broad-based improvement
sl Čeprav neenakomeren prehod na mednarodne standarde poročanja (International Financial Reporting Standards-- IFRS) po euroobmočju vpliva na trenutno oceno, se je primerljivost ključnih kazalcev uspešnosti na splošno ohranila, vrednosti za dobičkonosnost pa kažejo široko osnovano izboljšanje
en This will include the preparation and publication of national and regional science and technology key figures and scoreboards using official statistical indicators wherever appropriate; the assessment of the strengths and weaknesses of Member States’ R & D systems; and the analysis of the EU's position and performance in scientific and technological research
sl To bo vključevalo pripravo in objavo nacionalnih in regionalnih ključnih številk in tabel s področja znanosti in tehnologije ob uporabi uradnih statističnih kazalcev, kadar je primerno, oceno prednosti in slabosti sistemov raziskav in razvoja držav članic ter analizo položaja in storilnosti EU na področju znanstvenih in tehnoloških raziskav
en Key Performance Indicators (KPIs
sl Ključni kazalniki uspešnosti
en The SC recommends that timeframes or deadlines should be agreed and set for all phases of the investigation cycle, including evaluations and follow-up activities and the system of assessing the results, based on key performance indicators, needs to be further strengthened
sl Po priporočilu nadzornega odbora bi se bilo treba o časovnih okvirih ali rokih dogovoriti in jih določiti za vse faze preiskovalnega cikla, tudi za pripravo ocen in spremljanje dejavnosti, sistem za presojo rezultatov na podlagi ključnih kazalnikov uspešnosti pa bi bilo treba še okrepiti
en Stresses how important it is for the Agency to set SMART objectives and RACER indicators in its programming so as to assess its achievements; notes the reply from the Agency, which gives an assurance that it has improved its work programme for ‧, establishing objectives and key performance indicators and a better resource planning system; calls, also, on the Agency to consider making a Gantt diagram part of the programming for each of its operational activities, with a view to indicating in a concise form the amount of time spent by each staff member on a project and encouraging an approach geared towards achieving results
sl poudarja, da je pomembno, da agencija v svojih načrtih določi cilje SMART in kazalnike RACER, da bo lahko ocenila svoje rezultate; se seznanja z odgovorom agencije, ki zagotavlja, da je izboljšala svoj delovni program za leto ‧ z uvedbo ciljev in ključnih kazalnikov uspešnosti ter izboljšanim sistemom za načrtovanje virov; poziva tudi agencijo, da preuči uvedbo Ganttovega diagrama v načrtovanje vseh svojih operativnih dejavnosti, da bi omogočili hiter prikaz časa, ki ga vsak uslužbenec porabi za projekt in spodbujali pristop, usmerjen k doseganju rezultatov
en Moreover, the Agency is currently developing Key Performance Indicators for its activities
sl Agencija poleg tega trenutno pripravlja ključne kazalnike uspešnosti za svoje dejavnosti
en Detailed investigation plans should be drawn up for every investigation opened with timeframes or deadlines agreed and set for all phases of the investigation cycle, including evaluations and follow-up activities and a system of assessing the results, based on key performance indicators
sl Za vsako uvedeno preiskavo je treba pripraviti podroben načrt z dogovorjenimi časovnimi okviri ali roki in jih določiti za vse faze preiskovalnega cikla, tudi za pripravo ocen in spremljanje dejavnosti, ter določiti sistem za presojo rezultatov na podlagi ključnih kazalnikov uspešnosti
en st part:Calls on the... key performance indicators
sl del:poziva Komisijo,... kazalcev uspešnosti
Prikaz strani 1. Najdeno 94263 kazni ujemanje stavek key performance indicator.Najdeno v 17,922 ms.Prevajanje spomini so ga povzročajo človeške, vendar usklajena z računalnikom, ki bi lahko povzročila napake. Te prihajajo iz mnogih virov, in se ne preverjajo. Bodite opozorjeni.