izgovorjava:  

Prevodi v slovenščina:

 • nomad 
  (Noun  )
   
  Član ljudi ali plemena, ki se selijo iz kraja v kraj, da najdejo pašo in hrano. Nomadi vključujejo cigane, puščavska plemena, kot so Beduini, in mnoga primitivna plemena v Ameriki, Aziji in Avstraliji. Nomadska govedoreja je način življenja v Sahari, na Bližnjem vzhodu, v Aziji na vzhodu do zahodne Indije ter v azijskih delih bivše Sovjetske zveze. Konec nomadskega pastirstva, bi bil obžalovanja vreden, ne le zaradi neodvisnosti in posebnosti tega načina življenja, marveč ker ta oblika gospodarstva lahko racionalnejši način reje velikega števila živali v suhih pogojih kot intenziven način živinorejskih farm. (Vir: CED / WPR)
   
  A member of a people or tribe who move from place to place to find pasture and food. Nomads include gypsies, desert tribes such as the Bedouin and the many primitive tribes in the Americas, Asia and Australia. Herding survives as a way of life around the Sahara, in the Middle East, in Asia as far east as western India, and in the Asian parts of the USSR. The end of pastoral nomadism would be regrettable not merely on account of the independence and distinctiveness of this way of life but because this type of economy may be a more rational means of raising large numbers of animals under arid conditions than is capital-intensive ranching. (Source: CED / WPR)
   
  Član ljudi ali plemena, ki se selijo iz kraja v kraj, da najdejo pašo in hrano.
   
  A member of a people or tribe who move from place to place to find pasture and food.
 • nomadi 
  (Noun  )

Drugi pomen:

 
a member of a group of people who, having no fixed home, move around seasonally in search of food, water and grazing etc.
 
a wanderer
 
a member of a group of people who, having no fixed home, move around seasonally in search of food, water and grazing etc

Podobne besedne zveze v slovarju angleščina slovenščina. (2)

nomadic
mobilen; nestalen; nestanoviten; nomadski; premičen
nomadism
nomadstvo

    Prikaži Propadanje

Primer stavka z "nomad", prevod spomin

add example
en whereas this Arab identity, while it manifests itself in varying forms in different real-life situations, be they political (in monarchies, Arab republics, or within the State of Israel and the Palestinian Authority), religious (among Sunni- including Wahhabi-, Alawite, Druze and Shiite Muslims, and Christians of various denominations) or social (in large cities, rural or mountainous areas, and among nomadic peoples), nevertheless displays a number of common, trans-national parameters
sl ker se pomen izraza arabskost spreminja glede na različne razmere, naj si bodo politične (monarhija, arabske republike in celo znotraj izraelske države in palestinske oblasti), verske (suniti- vključno z vahabiti-, alaviti, Druzi, šiiti, kristjani različnih cerkva) ali sociološke (velika mesta, podeželje, gorska območja, nomadska ljudstva), čeprav ga zaznamujejo skupni parametri, ki presegajo nacionalne meje
en I thought you nomads were hot- blooded?
sl Ne?Ali niste nomadi vročekrvni?
en She managed to bring together the different positions and establish clear objectives and priorities for the strategy; namely, the provision of specific measures against nomadic lifestyles, guarantees on basic healthcare, equal access to primary, secondary and higher education, and the right to housing.
sl Uspelo ji je združiti različna stališča ter določiti jasne cilje in prednostne naloge strategije, namreč določitev posebnih ukrepov proti nomadskemu načinu življenja, zagotovila glede osnovnega zdravstvenega varstva, enak dostop do osnovnošolskega, srednješolskega in visokošolskega izobraževanja ter stanovanjsko pravico.
en However, this sensitivity is not a valid excuse to turn the European Parliament into a stage to make the most absurd of accusations, namely racism, against a national government which declares - at least this is the context of the documents we are talking about - that it is taking charge not only of public order but also of the defence of children, with reference to some nomadic communities in situations of special emergency.
sl Vendar ta občutljivost ni nikakršen izgovor, da se Evropski parlament izkorišča kot prostor za nesmiselno rasistično obtoževanje nacionalne vlade, ki je glede na zadevne dokumente jasno poudarila, da bo poskrbela za javni red in varstvo otrok, pri čemer se je sklicevala na nekatere nomadske skupnosti, ki živijo v izrednih razmerah.
en the strengthening of the safety, telework, mobility, nomadic life and videoconference infrastructures
sl izboljšanje infrastruktur za varnost, delo na domu, mobilnost, mobilnost delavcev in videokonference
en There is no single appropriate industry body, but many of the issues specific to the design of nomadic devices and their use and integration within vehicles can be discussed through the Nomadic Devices Forum
sl En sam ustrezen panožni organ ne obstaja, vendar pa je na forumu o mobilnih napravah (Nomadic Devices Forum) mogoče razpravljati o različnih vprašanjih, ki se nanašajo na izdelavo mobilnih naprav, njihovo uporabo in vgradnjo v vozila
en The European vehicle manufacturing and supply industries, which design and/or provide and/or fit in-vehicle information and communication systems, whether original equipment providers or after-market system providers, including importers and nomadic device suppliers, should comply with the attached updated European Statement of Principles and should enter into a voluntary agreement on this matter within a period of nine months from the publication of this Recommendation
sl Evropska podjetja za proizvodnjo in dobavo vozil, ki razvijajo in/ali dobavljajo in/ali vgrajujejo avtomobilske informacijske in komunikacijske sisteme, naj gre za dobavitelje originalne opreme ali opreme, ki se vgradi naknadno, vključno z uvozniki in dobavitelji mobilnih naprav, morajo ravnati v skladu s posodobljeno Evropsko izjavo o načelih in glede tega vprašanja skleniti prostovoljen sporazum v devetih mesecih od objave tega priporočila
en nomadic device means a portable communication or information device that can be brought inside the vehicle to support the driving task and/or the transport operations
sl nomadska naprava pomeni prenosno komunikacijsko ali informacijsko napravo, ki se lahko prinese v vozilo za podporo pri vožnji in/ali prevozu
en During this meeting, Mr Maroni explained that the census would be used to check on entitlements to welfare benefits for the inhabitants of the nomad camps.
sl Med tem sestankom je gospod Maroni razložil, da bi se zadevni popis uporabljal za preverjanje upravičenosti do prejemkov prebivalcev nomadskih taborov.
en They should encourage after-market system and nomadic device providers to commit themselves to ESoP compliance and should support provision of consumer information concerning the safety implications and usability of in-vehicle information and communication devices (e.g. via consumer organisations, automobile clubs, driving schools, Euroncap, etc
sl Spodbujati morajo zavezo ponudnikov sistemov dodatne opreme in mobilnih naprav za skladnost z ESoP ter podpirati zagotavljanje informacij za potrošnike v zvezi z varnostnimi zadevami ter uporabnostjo informacijskih in komunikacijskih naprav v vozilih (npr. s pomočjo potrošniških organizacij, avtomobilskih klubov, avtošol, EURONCAP-a itd
en extensive professional experience of the Internet world, in particular of recent trends, the most widely used collaborative, data exchange and sharing platforms and nomad Internet access
sl Bogate delovne izkušnje s poznavanjem internetne skupnosti, zlasti novih trendov, najbolj obiskanih platform za prispevanje in izmenjavo informacij ter brezžičnega interneta
en Furthermore, they should take appropriate measures (i.e. legislative, enforcement measures) to ensure secure fixing of after-market systems and nomadic devices
sl Poleg tega morajo sprejeti ustrezne ukrepe (tj. zakonodajne, izvršilne ukrepe), da se zagotovi varna namestitev sistemov dodatne opreme in mobilnih naprav
en whereas the problems of the region are exacerbated by the regional impact of population growth, climate change and related pressures on natural resources, mainly oil, and by the friction generated by competition for the water resources of the Nile and the high proportion of nomadic pastoralists, bound largely by ethno-linguistic ties rather than political borders, who are among the most marginalised groups in the region
sl ker se težave v regiji poglabljajo zaradi regionalnega vpliva rasti prebivalstva, podnebnih sprememb in s tem povezanih pritiskov na naravne vire, predvsem nafto, zaradi napetosti, ki jih povzroča tekmovanje za vodne vire iz Nila in velik delež nomadov, ki se ukvarjajo z živinorejo ter jih vežejo etnične in jezikovne vezi, ne pa politične meje, in so med najbolj zapostavljenimi skupinami v regiji
en The definition of the necessary measures to support the safety of road users with respect to their on-board Human-Machine-Interface and the use of nomadic devices to support the driving task and/or the transport operation, as well as the security of the in-vehicle communications
sl Opredelitev potrebnih ukrepov za podporo varnosti uporabnikov cest ob upoštevanju njihovega vmesnika človek-stroj v vozilu in uporabe nomadskih naprav za podporo pri vožnji in/ali prevozu, kakor tudi varovanja komunikacijskih naprav v vozilu
en whereas on ‧ May ‧ the Italian Government issued a decree declaring a state of emergency in relation to nomad settlements in the regions of Campania, Lazio and Lombardy, based on Law No ‧ of ‧ February ‧ on the establishment of a national civil protection service, which empowers the government to declare a state of emergency in the event of natural disasters, catastrophes or other events that, on account of their intensity and extent, have to be tackled using extraordinary powers and means
sl ker je italijanska vlada ‧. maja ‧ sprejela dekret, s katerim je razglasila izredne razmere v zvezi z nomadskimi naselbinami v Kampanji, Laciju in Lombardiji na podlagi zakona št. ‧ z dne ‧. februarja ‧ o vzpostavitvi nacionalne službe civilne zaščite, ki podeljuje vladi pristojnost za razglasitev izrednih razmer v primeru naravni nesreč, katastrof ali celo dogodkov, s katerimi se je treba zaradi njihove intenzivnosti ali razsežnosti spopasti tako, da se uporabijo izredne pristojnosti in sredstva
en Nomads and persons without fixed residence
sl Nomadi in osebe brez stalnega bivališča
en After ‧, ‧ nomadic years, and thanks to a more clement climate, humans settled down
sl Po ‧, ‧ letih nomadskega življenja in po zaslugi prijaznejšega podnebja so se ljudje ustalili
en In that region there has always been a conflict of interests between nomadic herdsmen and settled farmers.
sl V tej regiji je vedno obstajal konflikt interesov med nomadi in ustaljenimi kmeti.
en Although the overwhelming majority of Roma are now settled, the choice of a nomadic existence is still often cited in attempting to explain their exclusion
sl Čeprav je velika večina Romov zdaj stalno naseljenih, se izbira nomadstva kot načina življenja pogosto navaja kot poskus razlage njihove izključenosti
en In this Wild West, there are nomads, also
sl Na divjem zahodu so prav tako nomadi
en The measures that were recently adopted in Italy, where on 21 May a 'state of emergency in relation to the nomad settlements in the regions of Campania, Lazio and Lombardy' was declared for a one-year period, are an example of these dangerous and unacceptable measures that promote discrimination, segregation and the 'criminalisation' of citizens and populations, violating their rights, freedoms and guarantees - their most basic human rights.
sl Ukrepi, ki so bili nedavno sprejeti v Italiji, kjer so 21. maja razglasili "izredne razmere v zvezi z nomadskimi naselbinami v Kampanji, Laciju in Lombardiji" za obdobje enega leta, so primer teh nevarnih ter nesprejemljivih ukrepov, ki spodbujajo diskriminacijo, segregacijo in več kaznivih dejanj med državljani in prebivalstvom, kršenje njihovih pravic, svoboščin ter zagotovil - njihovih najosnovnejših človekovih pravic.
en In particular, climate change has caused the worrying rise in sea level, forced migrations, and the fight for access to waterways and more fertile land, as in Sudan, pitting nomadic herdsmen against settled farmers.
sl Podnebne spremembe so povzročile predvsem zaskrbljujoče dvigovanja morske gladine, prisilno preseljevanje in boj za dostop do vodnih poti ter rodovitnejše zemlje, kot je to v Sudanu, kjer nomade hujskajo proti ustaljenim kmetom.
en The European Union must face up to the reality of the Roma problem, one which is dictated by the Roma's economic situation in general, but especially by aspects of their own tradition: nomadic lifestyle and low education level and, by extension, a lack of professional qualifications.
sl Evropska unija se mora soočiti s stvarnostjo problema Romov, ki ga na splošno narekuje ekonomski položaj Romov, predvsem pa vidiki njihove tradicije: nomadski način življenja in nizka stopnja izobraženosti ter posledično pomanjkanje poklicne usposobljenosti.
en They should take measures, as they see appropriate, to ensure that use of nomadic devices by drivers while driving does not compromise traffic safety and, in particular, identify and take necessary steps to prevent unintended use or misuse of visual entertainment systems by drivers while driving (e.g. movies, TV, video games
sl Sprejeti morajo ukrepe, če se jim to zdi potrebno, da zagotovijo, da voznikova uporaba mobilnih naprav med vožnjo ne ogroža varnosti v prometu, predvsem pa morajo določiti in sprejeti nujne ukrepe za preprečevanje nepredvidene uporabe ali zlorabe vizualnih sistemov za razvedrilo voznikov med vožnjo (npr. filmov, televizije, video igric
en Their traditional nomadic lifestyle, the activities in which they worked, and the high rate of endogamy and exclusion to which they were committed have all contributed to the labelling of these communities as undesirable, dangerous and antisocial.
sl Njihov tradicionalne nomadski način življenja, dejavnosti, ki so jih počeli, in visoka stopnja endogamije ter izključenosti, na katero so bili obsojeni, so vsi prispevale k označevanju teh skupnosti za nezaželjene, nevarne in protisocialne.
Prikaz strani 1. Najdeno 113 kazni ujemanje stavek nomad.Najdeno v 0,563 ms.Prevajanje spomini so ga povzročajo človeške, vendar usklajena z računalnikom, ki bi lahko povzročila napake. Te prihajajo iz mnogih virov, in se ne preverjajo. Bodite opozorjeni.