izgovorjava:  

Prevodi v slovenščina:

 • nomad 
   
  Član ljudi ali plemena, ki se selijo iz kraja v kraj, da najdejo pašo in hrano. Nomadi vključujejo cigane, puščavska plemena, kot so Beduini, in mnoga primitivna plemena v Ameriki, Aziji in Avstraliji. Nomadska govedoreja je način življenja v Sahari, na Bližnjem vzhodu, v Aziji na vzhodu do zahodne Indije ter v azijskih delih bivše Sovjetske zveze. Konec nomadskega pastirstva, bi bil obžalovanja vreden, ne le zaradi neodvisnosti in posebnosti tega načina življenja, marveč ker ta oblika gospodarstva lahko racionalnejši način reje velikega števila živali v suhih pogojih kot intenziven način živinorejskih farm. (Vir: CED / WPR)
   
  A member of a people or tribe who move from place to place to find pasture and food. Nomads include gypsies, desert tribes such as the Bedouin and the many primitive tribes in the Americas, Asia and Australia. Herding survives as a way of life around the Sahara, in the Middle East, in Asia as far east as western India, and in the Asian parts of the USSR. The end of pastoral nomadism would be regrettable not merely on account of the independence and distinctiveness of this way of life but because this type of economy may be a more rational means of raising large numbers of animals under arid conditions than is capital-intensive ranching. (Source: CED / WPR)
   
  Član ljudi ali plemena, ki se selijo iz kraja v kraj, da najdejo pašo in hrano.
   
  A member of a people or tribe who move from place to place to find pasture and food.
 • nomadi 

Drugi pomen:

 
a member of a group of people who, having no fixed home, move around seasonally in search of food, water and grazing etc.
 
a wanderer
 
a member of a group of people who, having no fixed home, move around seasonally in search of food, water and grazing etc

Podobne besedne zveze v slovarju angleščina slovenščina. (1)

nomadism
nomadstvo

    Prikaži Propadanje

Primer stavka z "nomad", prevod spomin

add example
en However, I fear that there will be a huge increase in 'stray' capital, in 'nomadic capital' which moves and is moved on the markets.
sl Bojim pa se razbohotenja "potepuškega" kapitala, "nomadskega" kapitala, ki se giblje in ga selijo med trgi.
en proven theoretical knowledge of state-of-the-art multimedia communications technology (including audiovisual retransmission) via the Internet (including nomad access), of technical architectures and of collaborative, data exchange and sharing platforms
sl S potrdilom dokazano teoretično poznavanje najnovejših dosežkov v multimedijski komunikacijski tehnologiji, vključno s tehnologijami v zvezi s prenašanjem avdiovizualnega gradiva prek interneta (tudi prek brezžičnega), tehničnih arhitektur ter platform za sodelovanje in izmenjavo informacij
en whereas in February ‧ a rebellion, led by the Sudanese Liberation Army (SLA) and the Justice and Equality Movement (JEM), began in Darfur against the government and, as a counter-measure, the government started to arm civilians from certain nomadic tribes and to use air strikes; whereas fighting, including attacks on civilians and indiscriminate bombing, resulted in at least ‧ killings, more than one million internally displaced people (IDP) within the Sudan and more than ‧ refugees in Chad
sl ker se je februarja ‧ v Darfurju proti vladi začela vstaja, ki jo vodita Sudanska osvobodilna vojska (SLA) in Gibanje za enakopravnost in pravico (JEM), kot protiukrep pa je vlada začela oboroževati civiliste nekaterih nomadskih plemen in izvajati zračne napade; ker so spopadi, vključno z napadi na civiliste in brezciljnim bombardiranjem, terjali najmanj ‧ življenj, več kot milijon razseljenih ljudi po Sudanu in več kot ‧ beguncev v Čadu
en Setting nomad camps on fire, night raids, arrests without warrant and threats with mobilizing the army in the fight against crime - all these reflect an atmosphere of painful intolerance for the 21st century and represent a dangerous situation for the future of the EU.
sl Požigi nomadskih taborov, nočni roparski pohodi, pridržanja brez naloga in grožnje z mobilizacijo vojske za boj proti kriminalu kažejo, da v 21. stoletju obstaja ozračje mučne nestrpnosti, in ogrožajo prihodnost EU.
en drivers should ensure that nomadic systems and after-market systems are installed in accordance with the manufacturer’s instructions
sl vozniki morajo zagotoviti, da so vsi mobilni sistemi in sistemi dodatne opreme nameščeni v skladu z navodili proizvajalca
en the definition of the necessary measures to guarantee the safety of road users with respect to their on-board HMI and the use of nomadic devices, as well as the security of the in-vehicle communications
sl opredelitev potrebnih ukrepov za zagotovitev varnosti uporabnikov cest ob upoštevanju njihovega vmesnika človek-stroj v vozilu in uporabe nomadskih naprav, kakor tudi zanesljivosti komunikacij v vozilu
en Nomadic devices: Non-stationary devices which accompany people whilst travelling
sl Mobilne naprave: nestacionarne naprave, ki spremljajo ljudi med potovanjem
en The need to identify specific duties that the nomadic communities must assume is clear.
sl Potreba po določitvi posebnih dolžnosti, ki jih morajo prevzeti nomadske skupnosti, je jasna.
en The principles apply specifically to vehicles of categories M and N. They apply to both portable and permanently installed systems, and are intended to apply to systems and functionalities in OEM, after-market and nomadic systems
sl Načela se uporabljajo izrecno za vozila kategorij M in N. Uporabljajo se tako za prenosne kot za trajno nameščene sisteme in so namenjena uporabi pri sistemih in funkcijah v sistemih proizvajalca originalne opreme (OEM), sistemih dodatne opreme in mobilnih sistemih
en In response to that Mandate, the CEPT issued a report (CEPT Report ‧) on BWA, which concludes that the deployment of fixed, nomadic and mobile networks is technically feasible within the ‧-‧ MHz frequency band under the technical conditions described in the Electronic Communications Committee's Decision ECC/DEC/‧ and Recommendation ECC/REC
sl Kot odgovor na navedeno pooblastilo je CEPT izdala poročilo o širokopasovnem brezžičnem dostopu (poročilo CEPT št. ‧), iz katerega je razvidno, da je vzpostavitev fiksnih, nomadskih in mobilnih omrežij v frekvenčnem pasu ‧–‧ MHz tehnično izvedljiva pod pogoji, opisanimi v sklepu Odbora za elektronske komunikacije ECC/DEC/‧ in njegovem priporočilu ECC/REC
en Cauliflower growers and packaging and marketing plants wishing to be covered by the Geographical Indication have to be listed in the relevant Registers and produce cauliflowers belonging to the hybrid varieties Nautilus, Castelgrand, Arbond, Pierrot, Armetta, Fargo, Belot, Scaler, Mayfair, Daydrean, Arthur, RS-‧, Dunkl, Fortrose, Jerome, Matra, Tucson, Aviso, Cafano, Admirable, Imola, Serrano, Nomad, Midar, ‧, Kerjo, Eclipse, Kimball, Astral, Regata, RS-‧, Arven and Astoria recommended for each marketing year by the technical staff of the Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor
sl Podjetja, ki pridelujejo, embalirajo in tržijo cvetačo in želijo pridobiti geografsko označbo, morajo biti vpisani v ustrezne registre in morajo pridelovati cvetačo iz sort hibridov Nautilus, Castelgrand, Arbond, Pierrot, Armetta, Fargo, Belot, Scaler, Mayfair, Daydrean, Arthur, RS-‧, Dunkl, Fortrose, Jerome, Matra, Tucson, Aviso, Cafano, Admirable, Imola, Serrano, Nomad, Midar, ‧, Kerjo, Eclipse, Kimball, Astral, Regata, RS-‧, Arven in Astoria, ki jih za posamezno gospodarsko leto priporočijo strokovnjaki Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor (Strokovno združenje pridelovalcev in trgovcev s cvetačo
en Man, I' ve been moving around so much I' m beginning to feel like a nomad
sl Tako veliko se selim zadnje čase, da se počutim kot nomad
en It is worth mentioning that their nomadic lifestyle is the consequence rather than the cause of their exclusion
sl Treba je povedati, da je njihovo nomadsko življenje posledica in ne vzrok izključitve
en nomadic device means a portable communication or information device that can be brought inside the vehicle to support the driving task and/or the transport operations
sl nomadska naprava pomeni prenosno komunikacijsko ali informacijsko napravo, ki se lahko prinese v vozilo za podporo pri vožnji in/ali prevozu
en whereas the problems of the region are exacerbated by the regional impact of population growth, climate change and related pressures on natural resources, mainly oil, and by the friction generated by competition for the water resources of the Nile and the high proportion of nomadic pastoralists, bound largely by ethno-linguistic ties rather than political borders, who are among the most marginalised groups in the region
sl ker se težave v regiji poglabljajo zaradi regionalnega vpliva rasti prebivalstva, podnebnih sprememb in s tem povezanih pritiskov na naravne vire, predvsem nafto, zaradi napetosti, ki jih povzroča tekmovanje za vodne vire iz Nila in velik delež nomadov, ki se ukvarjajo z živinorejo ter jih vežejo etnične in jezikovne vezi, ne pa politične meje, in so med najbolj zapostavljenimi skupinami v regiji
en Persons travelling as refugees or nomads
sl Osebe, ki potujejo kot begunci ali nomadi
en Although the overwhelming majority of Roma are now settled, the choice of a nomadic existence is still often cited in attempting to explain their exclusion
sl Čeprav je velika večina Romov zdaj stalno naseljenih, se izbira nomadstva kot načina življenja pogosto navaja kot poskus razlage njihove izključenosti
en providers of nomadic devices, intended to be used by a driver while driving
sl ponudniki mobilnih naprav, namenjenih voznikovi uporabi med vožnjo
en This principle is likely to be particularly important for the installation of after-market and nomadic systems
sl To načelo je najverjetneje pomembno predvsem za namestitev sistemov dodatne opreme in mobilnih sistemov
en manufacturers of parts enabling the use of nomadic devices by the driver while driving (e.g. cradles, interfaces and connectors
sl proizvajalci sestavnih delov, ki omogočajo voznikovo uporabo mobilnih naprav med vožnjo (npr. vilic, vmesnikov in konektorjev
en The designation of the ‧-‧ MHz band for fixed, nomadic and mobile applications is an important element addressing the convergence of the mobile, fixed and broadcasting sectors and reflecting technical innovation
sl Določitev pasu ‧–‧ MHz za fiksne, nomadske in mobilne aplikacije je pomemben sestavni del poenotenja mobilnega, fiksnega in radiodifuzijskega sektorja, ki odraža tehnične inovacije
en For centuries, the Great Asian region bordered by Russia and China has been home to my people, the Kazakhs- nomadic tribesmen roaming from one pasture to another
sl Že nekaj sto let je veliko azijsko področje med Rusijo in Kitajsko dom mojega naroda, Kozakov nomadskih plemen, ki se selijo z ene paše na drugo
en But there was one tribe the Chagatai that kept the traditional life of the steppe- nomad
sl Le pleme Čagataj ni opustilo nomadskega življenja
en Jax going Nomad
sl Jax gre med Nomade
en They should ensure that regularly updated information is available on the definition and dynamics of the market for after-market and nomadic devices, so as to be informed about the evolution of the market and of the technologies, and so that the Commission can be informed about the evolution of the market
sl Zagotoviti morajo, da so na voljo redno posodobljene informacije o opredelitvah in o dinamiki trga sistemov dodatne opreme in mobilnih naprav, da se zagotovi obveščenost o razvoju trga in tehnologij ter da se lahko o razvoju trga obvesti Komisijo
Prikaz strani 1. Najdeno 113 kazni ujemanje stavek nomad.Najdeno v 0,653 ms.Prevajanje spomini so ga povzročajo človeške, vendar usklajena z računalnikom, ki bi lahko povzročila napake. Te prihajajo iz mnogih virov, in se ne preverjajo. Bodite opozorjeni.