izgovorjava:  

Prevodi v slovenščina:

 • nomad 
   
  Član ljudi ali plemena, ki se selijo iz kraja v kraj, da najdejo pašo in hrano. Nomadi vključujejo cigane, puščavska plemena, kot so Beduini, in mnoga primitivna plemena v Ameriki, Aziji in Avstraliji. Nomadska govedoreja je način življenja v Sahari, na Bližnjem vzhodu, v Aziji na vzhodu do zahodne Indije ter v azijskih delih bivše Sovjetske zveze. Konec nomadskega pastirstva, bi bil obžalovanja vreden, ne le zaradi neodvisnosti in posebnosti tega načina življenja, marveč ker ta oblika gospodarstva lahko racionalnejši način reje velikega števila živali v suhih pogojih kot intenziven način živinorejskih farm. (Vir: CED / WPR)
   
  A member of a people or tribe who move from place to place to find pasture and food. Nomads include gypsies, desert tribes such as the Bedouin and the many primitive tribes in the Americas, Asia and Australia. Herding survives as a way of life around the Sahara, in the Middle East, in Asia as far east as western India, and in the Asian parts of the USSR. The end of pastoral nomadism would be regrettable not merely on account of the independence and distinctiveness of this way of life but because this type of economy may be a more rational means of raising large numbers of animals under arid conditions than is capital-intensive ranching. (Source: CED / WPR)
   
  Član ljudi ali plemena, ki se selijo iz kraja v kraj, da najdejo pašo in hrano.
   
  A member of a people or tribe who move from place to place to find pasture and food.
 • nomadi 

Drugi pomen:

 
a member of a group of people who, having no fixed home, move around seasonally in search of food, water and grazing etc.
 
a wanderer
 
a member of a group of people who, having no fixed home, move around seasonally in search of food, water and grazing etc

Podobne besedne zveze v slovarju angleščina slovenščina. (1)

nomadism
nomadstvo

    Prikaži Propadanje

Primer stavka z "nomad", prevod spomin

add example
en I refer to education, a field that transcends borders, an essential aspect, if we take into consideration the nomadic nature of the Roma people.
sl To zadeva izobraževanje, tj. področje, ki je neodvisno od nacionalnih mej, če upoštevamo nomadsko naravo romskega prebivalstva, in to je bistveno.
en The principles apply specifically to vehicles of categories M and N. They apply to both portable and permanently installed systems, and are intended to apply to systems and functionalities in OEM, after-market and nomadic systems
sl Načela se uporabljajo izrecno za vozila kategorij M in N. Uporabljajo se tako za prenosne kot za trajno nameščene sisteme in so namenjena uporabi pri sistemih in funkcijah v sistemih proizvajalca originalne opreme (OEM), sistemih dodatne opreme in mobilnih sistemih
en whereas on ‧ May ‧ the Italian Government issued a decree declaring a state of emergency in relation to nomad settlements in the regions of Campania, Lazio and Lombardy, based on Law No ‧ of ‧ February ‧ on the establishment of a national civil protection service, which empowers the government to declare a state of emergency in the event of natural disasters, catastrophes or other events that, on account of their intensity and extent, have to be tackled using extraordinary powers and means
sl ker je italijanska vlada ‧. maja ‧ sprejela dekret, s katerim je razglasila izredne razmere v zvezi z nomadskimi naselbinami v Kampanji, Laciju in Lombardiji na podlagi zakona št. ‧ z dne ‧. februarja ‧ o vzpostavitvi nacionalne službe civilne zaščite, ki podeljuje vladi pristojnost za razglasitev izrednih razmer v primeru naravni nesreč, katastrof ali celo dogodkov, s katerimi se je treba zaradi njihove intenzivnosti ali razsežnosti spopasti tako, da se uporabijo izredne pristojnosti in sredstva
en whereas the problems of the region are exacerbated by the regional impact of population growth, climate change and related pressures on natural resources, mainly oil, and by the friction generated by competition for the water resources of the Nile and the high proportion of nomadic pastoralists, bound largely by ethno-linguistic ties rather than political borders, who are among the most marginalised groups in the region
sl ker se težave v regiji poglabljajo zaradi regionalnega vpliva rasti prebivalstva, podnebnih sprememb in s tem povezanih pritiskov na naravne vire, predvsem nafto, zaradi napetosti, ki jih povzroča tekmovanje za vodne vire iz Nila in velik delež nomadov, ki se ukvarjajo z živinorejo ter jih vežejo etnične in jezikovne vezi, ne pa politične meje, in so med najbolj zapostavljenimi skupinami v regiji
en It is worth mentioning that their nomadic lifestyle is the consequence rather than the cause of their exclusion
sl Treba je povedati, da je njihovo nomadsko življenje posledica in ne vzrok izključitve
en The designation of the ‧-‧ MHz band for fixed, nomadic and mobile applications is an important element addressing the convergence of the mobile, fixed and broadcasting sectors and reflecting technical innovation
sl Določitev pasu ‧–‧ MHz za fiksne, nomadske in mobilne aplikacije je pomemben sestavni del poenotenja mobilnega, fiksnega in radiodifuzijskega sektorja, ki odraža tehnične inovacije
en Additional industry stakeholders are involved with nomadic devices and the products and services that they support
sl Z mobilnimi napravami ter proizvodi in storitvami, ki jih podpirajo, so povezane tudi druge zainteresirane strani
en The European vehicle manufacturing and supply industries, which design and/or provide and/or fit in-vehicle information and communication systems, whether original equipment providers or after-market system providers, including importers and nomadic device suppliers, should comply with the attached updated European Statement of Principles and should enter into a voluntary agreement on this matter within a period of nine months from the publication of this Recommendation
sl Evropska podjetja za proizvodnjo in dobavo vozil, ki razvijajo in/ali dobavljajo in/ali vgrajujejo avtomobilske informacijske in komunikacijske sisteme, naj gre za dobavitelje originalne opreme ali opreme, ki se vgradi naknadno, vključno z uvozniki in dobavitelji mobilnih naprav, morajo ravnati v skladu s posodobljeno Evropsko izjavo o načelih in glede tega vprašanja skleniti prostovoljen sporazum v devetih mesecih od objave tega priporočila
en I thought you nomads were hot- blooded?
sl Ne?Ali niste nomadi vročekrvni?
en This is not the time to discuss the Roma strategy, and I would therefore only like to point out, as the leader of a country concerned on this issue, that we are all playing with fire, and if we do not manage to establish a Roma strategy at European level, the Roma communities that are already settled and, to a certain degree, already integrated, will once again choose a nomadic lifestyle within Europe, and the problem will thus be transmitted from the countries involved today to others as well.
sl Zdaj ni čas za razprave o strategiji za Rome in zato bi rad samo poudaril kot vodja države, ki se veliko ukvarja s tem vprašanjem, da se vsi igramo z ognjem in če nam ne bo uspelo vzpostaviti strategije za Rome na evropski ravni, si bodo romske skupnosti, ki so se že ustalile in se do neke mere vključile, spet izbrale nomadski življenjski slog znotraj Evrope in tako se bo problem iz držav, ki so vpletene danes, prenesel tudi na druge.
en During this meeting, Mr Maroni explained that the census would be used to check on entitlements to welfare benefits for the inhabitants of the nomad camps.
sl Med tem sestankom je gospod Maroni razložil, da bi se zadevni popis uporabljal za preverjanje upravičenosti do prejemkov prebivalcev nomadskih taborov.
en The future strategy devised by the Commission must propose framework programmes adapted to the nomadic lifestyle of some of the Roma community, which will be developed and implemented in a similar manner in all Member States.
sl Prihodnja strategija Komisije mora predlagati okvirne programe, prilagojene nomadskemu načinu življenja nekaterih romskih skupnosti, ki se jih bo v vseh državah članicah razvijalo in izvajalo na podoben način.
en The principle applies to all audible sounds from information and communication systems with sound levels that cannot be controlled by the driver, either from in-vehicle systems, after-market or nomadic devices, or as a result of information received through communication with the outside world
sl Načelo se uporablja za vse zvočne signale iz informacijskih in komunikacijskih sistemov z glasnostjo, ki je voznik ne more nadzorovati, bodisi iz sistemov v vozilu, sistemov dodatne opreme ali mobilnih naprav, bodisi kot rezultat informacij, prejetih preko komunikacije z zunanjim svetom
en After ‧, ‧ nomadic years, and thanks to a more clement climate, humans settled down
sl Po ‧, ‧ letih nomadskega življenja in po zaslugi prijaznejšega podnebja so se ljudje ustalili
en It' s not a Nomad, a Nemesis, or a Nirvana
sl Ni noben Nomad, Nemesis ali Nirvana
en In response to that Mandate, the CEPT issued a report (CEPT Report ‧) on BWA, which concludes that the deployment of fixed, nomadic and mobile networks is technically feasible within the ‧-‧ MHz frequency band under the technical conditions described in the Electronic Communications Committee's Decision ECC/DEC/‧ and Recommendation ECC/REC
sl Kot odgovor na navedeno pooblastilo je CEPT izdala poročilo o širokopasovnem brezžičnem dostopu (poročilo CEPT št. ‧), iz katerega je razvidno, da je vzpostavitev fiksnih, nomadskih in mobilnih omrežij v frekvenčnem pasu ‧–‧ MHz tehnično izvedljiva pod pogoji, opisanimi v sklepu Odbora za elektronske komunikacije ECC/DEC/‧ in njegovem priporočilu ECC/REC
en For example, sufficient protections should be implemented so that nomadic devices are not accessed by unauthorised third parties and are not used to identify and track people beyond the purposes of the system
sl Treba bi bilo na primer izvesti zadostno zaščito, tako da nepooblaščene tretje strani ne dostopajo do nomadskih naprav in se te ne uporabljajo za identifikacijo in sledenje ljudem, ki presegajo namene sistema
en I' m not going Nomad
sl Ne grem med Nomade
en In particular, climate change has caused the worrying rise in sea level, forced migrations, and the fight for access to waterways and more fertile land, as in Sudan, pitting nomadic herdsmen against settled farmers.
sl Podnebne spremembe so povzročile predvsem zaskrbljujoče dvigovanja morske gladine, prisilno preseljevanje in boj za dostop do vodnih poti ter rodovitnejše zemlje, kot je to v Sudanu, kjer nomade hujskajo proti ustaljenim kmetom.
en the definition of the necessary measures to guarantee the safety of road users with respect to their on-board HMI and the use of nomadic devices, as well as the security of the in-vehicle communications
sl opredelitev potrebnih ukrepov za zagotovitev varnosti uporabnikov cest ob upoštevanju njihovega vmesnika človek-stroj v vozilu in uporabe nomadskih naprav, kakor tudi zanesljivosti komunikacij v vozilu
en Cauliflower growers and packaging and marketing plants wishing to be covered by the Geographical Indication have to be listed in the relevant Registers and produce cauliflowers belonging to the hybrid varieties Nautilus, Castelgrand, Arbond, Pierrot, Armetta, Fargo, Belot, Scaler, Mayfair, Daydrean, Arthur, RS-‧, Dunkl, Fortrose, Jerome, Matra, Tucson, Aviso, Cafano, Admirable, Imola, Serrano, Nomad, Midar, ‧, Kerjo, Eclipse, Kimball, Astral, Regata, RS-‧, Arven and Astoria recommended for each marketing year by the technical staff of the Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor
sl Podjetja, ki pridelujejo, embalirajo in tržijo cvetačo in želijo pridobiti geografsko označbo, morajo biti vpisani v ustrezne registre in morajo pridelovati cvetačo iz sort hibridov Nautilus, Castelgrand, Arbond, Pierrot, Armetta, Fargo, Belot, Scaler, Mayfair, Daydrean, Arthur, RS-‧, Dunkl, Fortrose, Jerome, Matra, Tucson, Aviso, Cafano, Admirable, Imola, Serrano, Nomad, Midar, ‧, Kerjo, Eclipse, Kimball, Astral, Regata, RS-‧, Arven in Astoria, ki jih za posamezno gospodarsko leto priporočijo strokovnjaki Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor (Strokovno združenje pridelovalcev in trgovcev s cvetačo
en clarification of legal aspects (responsibility and liability) associated with nomadic devices integration
sl pojasnitev pravnih vidikov (odgovornost in obveznost), povezanih z vgradnjo mobilnih naprav
en Nomadic devices: Non-stationary devices which accompany people whilst travelling
sl Mobilne naprave: nestacionarne naprave, ki spremljajo ljudi med potovanjem
en researching, testing, integrating and implementing new solutions (such as Hw/Sw configuration of nomad and mobile workstations, mail synchronisation of PDAs, VOD solutions, interactive multimedia applications, etc
sl Iskanje, testiranje, vključevanje in izvajanje novih rešitev (na primer konfiguracija strojne in programske opreme prenosnih delovnih postaj, sinhronizacija pošte v dlančnikih (PDA), rešitve za video na zahtevo, interaktivni večpredstavni programi itd
en In this Wild West, there are nomads, also
sl Na divjem zahodu so prav tako nomadi
Prikaz strani 1. Najdeno 113 kazni ujemanje stavek nomad.Najdeno v 1,191 ms.Prevajanje spomini so ga povzročajo človeške, vendar usklajena z računalnikom, ki bi lahko povzročila napake. Te prihajajo iz mnogih virov, in se ne preverjajo. Bodite opozorjeni.