Prevodi v angleščina:

 • potato           
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  plant tuber eaten as starchy vegetable
   
  A tuberous plant, Solanum tuberosum, often eaten as a starchy vegetable, particularly in the Americas and Europe.
   
  plant tuber eaten as starchy vegetable

Drugi pomen:

 
potato (plant tuber eaten as starchy vegetable)

Picture dictionary

potato
potato

Primer stavka z "krompir", prevod spomin

add example
sl pooblaščajo nekatere države članice, da za trženje semenskega krompirja na njihovem celotnem ozemlju ali le na delu njihovega ozemlja uporabljajo strožje ukrepe glede nekaterih bolezni, kakor so predvideni v prilogah I in ‧ k Direktivi Sveta ‧/‧/ES
en authorising, in respect of the marketing of seed potatoes in all or part of the territory of certain Member States, more stringent measures against certain diseases than are provided for in Annexes I and ‧ to Council Directive ‧/‧/EC
sl v primeru krompirja in paradižnika se v skladu s postopkom iz Priloge ‧ testirajo pridelani gomolji krompirja oziroma rastline paradižnika
en in the case of potatoes and tomatoes, the harvested potato tubers, or the tomato plants, as appropriate, shall be tested according to the procedure detailed in Annex II
sl Solanum tuberosum L. Krompir
en Solanum tuberosum L. Potato
sl Manioka, trstikasta maranta (sago), salep, topinambur; sladki krompir in podobne korenovke in gomoljnice z visokim deležem škroba in inulina, sveži ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih
en Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh or dried, whether or not sliced or in the form of pellets
sl EFSA je ‧. junija ‧ objavila poročilo o uporabi označevalnih genov za odpornost na antibiotike v gensko spremenjenih rastlinah, v kateri navaja, da je prejšnja ocena EFSA glede gensko spremenjenega krompirja EH‧-‧-‧ v skladu s strategijo ocene tveganja, opisano v poročilu, in da ni nobenega novega dokaza, zaradi katerega bi EFSA spremenila prejšnje mnenje
en On ‧ June ‧, EFSA published a statement on the use of ARM genes in GM plants which concludes that the previous assessment of EFSA on genetically modified potato EH‧-‧-‧ is in line with the risk assessment strategy described in the statement, and that no new evidence has become available that would prompt EFSA to change its previous opinion
sl detekcijo bakterije Ralstonia solanacearum v vzorcih gomoljev krompirja
en detection of Ralstonia solanacearum in samples of potato tubers
sl Za krompir zgoraj navedeni strokovnjaki preverijo, da je bil krompir v pošiljki pridelan neposredno iz semenskega krompirja, overjenega v eni od držav članic, ali iz semenskega krompirja, overjenega v kateri koli drugi državi, iz katere vnos krompirja v Skupnost za namene sajenja ni prepovedan na podlagi Priloge ‧ k Direktivi ‧/‧/ES
en In the case of potatoes, the above experts shall verify that the potatoes in the consignment were grown directly from seed potatoes certified in one of the Member States or from seed potatoes certified in any other country for which the entry into the Community of potatoes intended for planting is not prohibited pursuant to Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC
sl proizvodnje, predelave ali trženja sadja, zelenjave, krompirja, okrasnih rastlin (vključno z drevesnico) in specializiranih vrst proizvodnje (tobak, hmelj, čebelarstvo, gomoljike
en production, processing and marketing of fruit, vegetables, potatoes, ornamental horticulture (including nurseries) and specialist products (tobacco, hops, beekeeping, truffles
sl L ‧: Direktiva Komisije ‧/‧/ES z dne ‧. junija ‧ o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih sort in sort poljščin (UL L ‧, ‧.‧.‧, str
en L ‧: Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ providing for certain derogations for acceptance of agricultural landraces and varieties which are naturally adapted to the local and regional conditions and threatened by genetic erosion and for marketing of seed and seed potatoes of those landraces and varieties (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
sl Krompirjev škrob je enakovreden koruznemu škrobu za namene določitve izvoznih nadomestil
en Potato starch should be assimilated to maize starch for the purposes of determining export refunds
sl o začetnih sestavinah: svež krompir ali predelan krompir (krompirjevo testo
en starting material fresh potatoes or pre-fabricates (potato dough
sl Po Direktivi ‧/ES jedilni krompir po poreklu s Kube načeloma ne sme biti vnesen v Skupnost
en Under Directive ‧/EC, potatoes, other than potatoes intended for planting, originating in Cuba, may in principle not be introduced into the Community
sl Direktiva Komisije ‧/‧/ES z dne ‧. junija ‧ o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih sort in sort poljščin
en Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ providing for certain derogations for acceptance of agricultural landraces and varieties which are naturally adapted to the local and regional conditions and threatened by genetic erosion and for marketing of seed and seed potatoes of those landraces and varieties
sl % vseh kmetov, ki zaprosijo za pomoč za škrobni krompir, predvideno v Poglavju ‧ Naslova ‧ Uredbe Sveta (ES) št
en % of all farmers applying for aid for starch potato provided for in Chapter ‧ of Title ‧ of Regulation (EC) No
sl Značilnosti krompirja Patata di Bologna ZOP, kot so vonj, okus, izrazitost barve mesa in lupine, so poleg genetskih tudi posledica okoljskih dejavnikov pridelave (prst, podnebje, tehnika pridelave, način shranjevanja), ki proizvod Patata di Bologna povezujejo s pokrajino Bologna
en The characteristics of the Patata di Bologna PDO, such as its smell, flavour and the intense colour of the potato itself and of its skin, are the result not only of genetics but also of the environment in which it is grown (soil, climate, cultivation techniques, how it is stored), thus clearly showing the link between the Patata di Bologna and the Province of Bologna
sl Intervencijski ukrepi na trgu s krompirjem
en Assistance for the potato market
sl Pravila Skupnosti ne veljajo za semenski krompir, ki je namenjen za izvoz v tretje države
en Community rules should not apply to seed potatoes shown to be intended for export to third countries
sl Yam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo ‧ mas. % ali več škroba ex
en Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants, containing ‧ % or more by weight of starch
sl Vsebnost škroba v krompirju se določi na podlagi teže ‧ gramov dobavljenega krompirja, določene s tehtanjem v vodni kopeli
en The starch content of the potatoes shall be determined on the basis of an underwater weight valid for ‧ grams of potatoes supplied
sl Odlok OFAG o katalogu sort žit, krompirja, krmnih rastlin in konoplje (RO ‧) [‧]
en OFAG Ordinance on the catalogue of varieties of cereals, potatoes, fodder plants and hemp (RO
sl Reforma skupne kmetijske politike se bo v številnih državah članicah, ki proizvajajo krompirjev škrob, začela izvajati šele leta ‧, torej v finančnem letu
en In fact, in a number of potato starch producing Member States, the CAP reform will only be implemented by ‧ (i.e. marketing year
sl Leta ‧ so ustanovili Centro Silano di Moltiplicazione e Selezione delle Patate da Seme, katerega naloga je spodbujati širjenje certificiranega semenskega krompirja
en The Sila Centre for the increase and selection of potatoes from certified seed was set up in ‧ in order to promote the distribution of the certified seed
sl Skupaj z enotnim zahtevkom je treba zahtevati vse specifične informacije v zvezi s pridelavo konoplje, oreškov, škrobnega krompirja, semen, bombaža, sadja in zelenjave ter posebno podporo, ki jo zajema enotni zahtevek, ali pozneje, kadar je to primerno zaradi narave informacij
en Any specific information related to production of hemp, nuts starch potato, seeds, cotton, fruit and vegetables and specific support covered by the single application should be requested together with the single application, or where appropriate due to the nature of the information at a later date
sl o spremembi uredb (ES) št. ‧/‧, (ES) št. ‧/‧ in (ES) št. ‧/‧ glede podrobnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za manioko in sladki krompir
en amending Regulations (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧ and (EC) No ‧/‧ as regards the administration of import tariff quotas for manioc and sweet potatoes
Prikaz strani 1. Najdeno 1804 kazni ujemanje stavek krompir.Najdeno v 0,439 ms.Prevajanje spomini so ga povzročajo človeške, vendar usklajena z računalnikom, ki bi lahko povzročila napake. Te prihajajo iz mnogih virov, in se ne preverjajo. Bodite opozorjeni.