Prevodi v angleščina:

 • potato           
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  plant tuber eaten as starchy vegetable
   
  A tuberous plant, Solanum tuberosum, often eaten as a starchy vegetable, particularly in the Americas and Europe.
   
  plant tuber eaten as starchy vegetable

Drugi pomen:

 
potato (plant tuber eaten as starchy vegetable)

Picture dictionary

potato
potato

Primer stavka z "krompir", prevod spomin

add example
sl Za odstranitev vseh začasnih težav pri splošni oskrbi osnovnega semenskega krompirja ali certificiranega semenskega krompirja, ki se pojavljajo v Skupnosti in jih ni mogoče premostiti na drugačen način, se lahko v skladu s postopkom iz člena ‧) dovoli, da države članice za določeno obdobje dovolijo trženje po vsej Skupnosti semenskega krompirja kategorije, ki je predmet manj strogih zahtev, ali semenskega krompirja sort, ki niso vključene v Skupni katalog sort poljščin ali v nacionalne sortne liste držav članic, v količinah, ki so potrebne za rešitev težav pri oskrbi
en In order to remove any temporary difficulties in the general supply of basic seed potatoes or certified seed potatoes that occur in the Community and cannot be otherwise overcome, it may be decided in accordance with the procedure referred to in Article ‧) that Member States shall permit, for a specified period, the marketing throughout the Community in quantities necessary to resolve the supply difficulties of seed potatoes of a category subject to less stringent requirements, or of seed potatoes of varieties not included in the Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species or in the national catalogues of varieties of the Member States
sl Za škrob, proizveden iz krompirja, ki ni zdrav in ni primerne tržne kakovosti, in škrob, proizveden iz krompirja, katerega vsebnost škroba je nižja od ‧ %, se ne izplača nikakršne premije, razen kadar se uporabi drugi pododstavek člena
en No premium shall be granted for starch produced from potatoes that are not of sound and fair marketable quality nor for starch produced from potatoes whose starch content is below ‧ %, except where the second subparagraph of Article ‧ applies
sl Kljub izvajanju teh ukrepov ni mogoče izključiti, da bodo v živilih ali krmi prisotni gensko spremenjen krompir in nekateri proizvodi predelave škroba
en Despite the application of these measures, it can not be excluded that the genetically modified potato and some products of the starch processing may be present in food or feed
sl Znesek plačila velja za količino krompirja, ki je potrebna za proizvodnjo ene tone škroba
en The amount of the payment applies to the quantity of potatoes needed for making one tonne of starch
sl Krompir se shranjuje v vsebnike v hladilnicah za shranjevanje pri nadzorovani temperaturi med ‧ in ‧ °C in se ne izpostavlja svetlobi
en The potatoes are stored in bins in cold rooms at a controlled temperature of between ‧ °C and ‧ °C, away from the light
sl Na Švedskem je količina razpoložljivega semenskega krompirja kategorije certificiran semenski krompir, ki ustreza nacionalnim okoljskim razmeram in izpolnjuje zgornjo zahtevo, nezadostna in zato ne more zadovoljiti potreb navedene države članice
en In Sweden the quantity of available seed potatoes of the category certified seed potatoes suitable to the national environmental conditions which satisfy the above requirement is insufficient and is therefore not adequate to meet the needs of that Member State
sl Uvoznik zadevne uradne organe vnaprej obvesti o vsaki spremembi gornjega obvestila takoj, ko je poznana, v vsakem primeru pa pred uvozom krompirja
en The importer shall inform the responsible official bodies concerned of any changes to the above advance notification as soon as they are known and in any case prior to the time of importation of the potatoes
sl V tej uredbi sadje in zelenjava pomeni proizvode iz člena ‧ Uredbe (ES) št, ‧/‧ in člena ‧ Uredbe (ES) št, ‧/‧, jedilni krompir pa pomeni krompir pod oznako KN ‧, razen krompirja, namenjenega pridelavi krompirjevega škroba, za kar je dodeljena podpora v členu
en For the purposes of this Regulation, fruit and vegetables shall mean the products listed in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, and ware potatoes shall mean potatoes of CN code ‧ other than those intended for the manufacture of potato starch for which aid is granted under Article
sl Pridelovalci krompirja in zelenjave, kot so npr. krompir, korenje, koleraba, zelje, brokoli, cvetača, zelena, brstični ohrovt, por, solata, čebula in zelišča
en Potato and vegetable growers, i.e. potatoes, carrots, swedes, cabbages, broccoli, cauliflowers, celery, Brussels sprouts, leeks, lettuce, onions and herbs
sl Uredba Komisije (EGS) št. ‧ z dne ‧. julija ‧ o določitvi zneska proizvodne pomoči v ekujih, ki ga za krompir na Kanarskih otokih določi Svet, in znižanega zaradi monetarnih usklajevanj
en COMMISSION REGULATION (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ determining the amount fixed in ecus by the Council of production aid for potatoes in the Canary Islands and reduced as a result of monetary realignments
sl Med uvozno sezono ‧/‧ je bilo zabeleženih več primerov Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, zato je bilo treba s ‧. aprilom ‧ prepovedati ves izvoz krompirja iz Egipta v Skupnost
en During the ‧/‧ import season, a number of interceptions of Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith were recorded resulting in a prohibition on all exports of Egyptian potatoes to the Community as of ‧ April
sl svežem sadju in zelenjavi, vključno s krompirjem, ki niso bili olupljeni, razrezani ali podobno obdelani
en fresh fruit and vegetables, including potatoes, which have not been peeled, cut or similarly treated
sl Krompirjevi ogorčici (Globodera pallida (Stone) Behrens (evropske populacije) in Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (evropske populacije)) sta priznana krompirju škodljiva organizma
en Potato cyst nematodes (Globodera pallida (Stone) Behrens (European populations) and Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (European populations)) are recognised as harmful organisms of potatoes
sl Za lupinarje, krompirjev škrob, lan in konopljo ter posušeno krmo bi bilo treba tovrstno povečanje odobriti na podlagi podpore, ki so jo kmetje prejeli v zadnjih letih
en In the case of nuts, potato starch, flax and hemp and dried fodder, such an increase should be granted on the basis of the support farmers received in most recent years
sl virusi in virusom podobni organizmi, razen viroida vretenatosti gomoljev krompirja
en Viruses and virus-like organisms, other than potato spindle tuber viroid
sl Pomoč se določi za kmete, ki proizvajajo krompir, namenjen proizvodnji krompirjevega škroba
en Aid shall be established for farmers producing potatoes intended for the manufacture of potato starch
sl Vrste, pri katerih se ugotovi, da je ekološko pridelano seme ali semenski krompir na voljo v zadostnih količinah in za ustrezno število sort v vseh delih Skupnosti, se navedejo v Prilogi X
en Species for which it is established that organically produced seed or seed potatoes are available in sufficient quantities and for a significant number of varieties in all parts of the Community are set out in Annex X
sl ker Uredba (ES) št. ‧ med drugim določa, da mora vsebnost škroba v krompirju, dobavljenem podjetjem za proizvodnjo škroba, znašati najmanj ‧ %
en Whereas Regulation (EC) No ‧ fixes, among other things, the minimum starch content of potatoes delivered to starch producing undertakings at ‧ %
sl pomoč za pridelovalce škrobnega krompirja iz oddelka ‧ Uredbe
en aid for starch potato growers provided for in Section ‧ thereof
sl Solanum tuberosum- krompir
en Solanum tuberosum-Potatoes
sl Pravo Skupnosti nasprotuje takemu prispevku, naloženemu v enakih okoliščinah, katerega znesek pa tako združenje določi glede na kmetijsko površino, ki jo stranke namenijo za pridelavo krompirja, če se tako pridobljeni prihodki porabijo za financiranje dejavnosti, s katerimi se ukvarja navedeno združenje ob nespoštovanju člena ‧ ES
en Community law precludes a contribution levied under the same conditions, the amount of which, however, is fixed by such a body by reference to the agricultural area used by the parties concerned for growing potatoes, to the extent to which the income therefrom serves to finance activities undertaken by that body contrary to Article ‧ EC
sl Pod tekočo vodovodno vodo operemo ‧ gomoljev in s pravilno razkuženim skalpelom ali lupilnikom za krompir odstranimo povrhnjico okoli konice stolona (hiluma) vsakega gomolja
en Wash ‧ tubers in running tap water and remove the epidermis around the heel end of each tuber using a regularly disinfected scalpel or potato peeler
sl razdelitev po kategorijah semenskega in merkantilnega krompirja in, kadar je to primerno, po regijah
en stratification by seed category and ware, and where appropriate, by region
sl znano je, da v zadnjih ‧ letih na polju ni bil gojen krompir ali druge gostiteljske rastline iz točke ‧ Priloge I
en a known cropping history in which no potatoes or other hosts plants listed in point ‧ of Annex I have been grown in the field in the past ‧ years
Prikaz strani 1. Najdeno 1804 kazni ujemanje stavek krompir.Najdeno v 0,8 ms.Prevajanje spomini so ga povzročajo človeške, vendar usklajena z računalnikom, ki bi lahko povzročila napake. Te prihajajo iz mnogih virov, in se ne preverjajo. Bodite opozorjeni.