Prevodi v angleščina:

 • potato           
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  plant tuber eaten as starchy vegetable
   
  A tuberous plant, Solanum tuberosum, often eaten as a starchy vegetable, particularly in the Americas and Europe.
   
  plant tuber eaten as starchy vegetable
   
  plant tuber eaten as starchy vegetable
 • spud   
  (Noun  ) (noun   )
 • Irish potato   
  (Noun  )
 • Solanum tuberosum   
  (Noun  )
 • murphy   
  (Noun  )
 • tater   
  (Noun  )
 • white potato   
  (Noun  )
 • white potato vine   
  (Noun  )

Drugi pomen:

 
potato (plant tuber eaten as starchy vegetable)

Picture dictionary

potato
potato

Podobne besedne zveze v slovarju slovenščina angleščina. (1)

sladki krompir
sweet potato

Primer stavka z "krompir", prevod spomin

add example
sl Člena ‧ in ‧ Uredbe (ES) št. ‧ določata pomoč kmetom, ki proizvajajo krompir, namenjen izdelavi krompirjevega škroba pod pogojem, da za to obstaja pogodba o pridelavi, in znotraj kvotne omejitve iz Uredbe Sveta (ES) št. ‧ z dne ‧. julija ‧ o vzpostavitvi sistema kvot v zvezi s proizvodnjo krompirjevega škroba [‧]
en Articles ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧ provide for an aid to farmers producing potatoes intended for the manufacture of potato starch subject to a cultivation contract and within the quota limit established by Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ July ‧ establishing a quota system in relation to the production of potato starch
sl pogoji, ki veljajo za ta semenski krompir
en the conditions applicable to such seed potatoes
sl Rahlo kisel pH varuje pred pikasto pegavostjo gomoljev (bolezen, ki naredi lupino krompirja hrapavo in luskasto, tako, da ga zaradi neprijetnega izgleda ni mogoče prodati
en The slightly acidic pH militates against scab (a disease that turns the potato's skin rough and scabby, making it unsellable due to its unpleasant appearance
sl Proizvodnja krompirja zavzema pomembno mesto v kmetijstvu Skupnosti
en Potato production occupies an important place in the agriculture of the Community
sl Na Madeiri je proizvodnja krompirja bistvenega pomena, tako iz gospodarskih kot tudi socialnih in okoljskih razlogov
en Potato production is essential in Madeira, for both economic and social and environmental reasons
sl In recite sobni strežbi, da naj takoj, ko je mogoče prinese dva posebno pretlačena krompirja?
en And can you have the room service people send up two orders of your wasabi mashed potatoes as soon as possible?
sl drugi proizvodi, kakršni so slad, moka iz slada, izvleček iz slada, krompirjev škrob, tapioka, sago, druge vrste škroba, žitni pripravki (koruzni kosmiči, ovseni kosmiči) in homogenizirana otroška hrana, dietni proizvodi ter kuharske sestavine iz moke, škroba ali izvlečka slada
en Other products such as malt, malt flour, malt extract, potato starch, tapioca, sago, other starches, cereal preparations (cornflakes, oat flakes, etc.) and homogenized babyfoods, dietary products and culinary ingredients based on flour, starch or malt extract
sl Zadovoljivi rezultati pri gojenju krompirja so v veliki meri odvisni od uporabe ustreznega semenskega krompirja
en Satisfactory results in potato cultivation depend to a large extent on the use of appropriate seed potatoes
sl Najpomembnejša ugotovitev je, da je zaradi upoštevanja navodil v zvezi z izvozom krompirja v Skupnost treba sprejeti strožje ukrepe za proizvajalce, inšpektorje, izvoznike in pakirne postaje, ki se niso ravnali po navodilih
en The main finding is that stricter measures need to be taken as regards producers, inspectors, exporters and packing stations failing to follow their instructions regarding the export of potatoes destined for the Community
sl Direktiva Sveta ‧/EGS z dne ‧. junija ‧ o trženju semenskega krompirja [‧], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo ‧/EGS [‧]
en Council Directive ‧/EEC of ‧ June ‧ on the marketing of seed potatoes, as last amended by Directive ‧/EEC, shall be amended as follows
sl Podatki v podatkovni zbirki iz člena ‧ so uporabnikom semena in semenskega krompirja ter javnosti brezplačno dosegljivi na svetovnem spletu
en The information in the database referred to in Article ‧ shall be available through the Internet, free of cost, to the users of seed or seed potatoes and to the public
sl Odločba Komisije z dne ‧. maja ‧ o spremembi Odločbe ‧/EGS, s katero se nekaterim državam članicam dovoli, da za trženje semenskega krompirja na njihovem celotnem ozemlju ali le na delu njihovega ozemlja, uporabljajo strožja merila glede nekaterih bolezni, kot so določena v prilogah I in ‧ k Direktivi Sveta ‧/EGS
en COMMISSION DECISION of ‧ May ‧ amending Decision ‧/EEC, authorizing, in respect of the marketing of seed potatoes in all or part of the territory of certain Member States, more stringent measures against certain diseases than are provided for in Annexes I and ‧ to Council Directive ‧/EEC
sl Ostala semena (semena vrtnin, semena in sadike poljščin, razen žit, stročnic, krompirja, oljnic, trav
en Other seeds (horticulture seed, seed and seedlings on arable land, excluding cereals, dry pulses, potatoes, oil seed plants and grass seeds
sl Treba je omeniti tudi pisanje o bolonjskem krompirju avtorjev Berti-Pichata in Bignardija, objavljeno v drugi polovici devetnajstega stoletja
en Mention should also be made of the works of Berti-Pichat and Bignardi on potato-growing in the Province of Bologna, published in the second half of the nineteenth century
sl Na vstopnem mestu se krompir uradno pregleda v skladu z zahtevami iz člena ‧a(b) Direktive ‧/ES in takšni pregledi se izvajajo na vzorcih prerezanih gomoljev, ki znašajo po najmanj ‧ gomoljev, vzetih iz vsake partije v pošiljki, ali če partija presega ‧ ton, iz vsakih ‧ ton ali njihovega dela v takšni partiji
en At the point of entry, the potatoes shall be subjected to the inspections required pursuant to Article ‧a(b) of Directive ‧/EC, and such inspections, shall be done on cut tubers of samples of at least ‧ tubers each, taken from each lot in a consignment, or if the lot exceeds ‧ tonnes, from every ‧ tonnes or part thereof in such a lot
sl Podjetje za proizvodnjo škroba ne sme prevzeti krompirja, za katerega ni bila sklenjena pogodba o pridelavi
en A starch-producing undertaking may not take delivery of potatoes not covered by a cultivation contract
sl Zelenjava, vključno s krompirjem in drugimi gomoljnicami (BDR) (SEZ
en Vegetables including potatoes and other tubers (ND) (SEA
sl Izraz kaban ali pomanjševalnica kabanek se je na Poljskem in v Litvi v ‧. stoletju uporabljala za ekstenzivno rejene mlade prašiče, ki so jih pitali predvsem s krompirjem, iz njih proizvedeno meso pa so običajno imenovali kabanina
en In ‧th century Poland and Lithuania the term kaban, or the diminutive form kabanek, referred to extensively reared young hogs which used to be fattened mainly with potatoes, and the meat they produced was customarily called kabanina
sl Nadomestila za škrobe, ki spadajo v oznako KN od ‧ do ‧ ali proizvode, navedene v točki (d) dela I Priloge I k Uredbi (ES) št. ‧/‧, ki nastanejo pri predelavi teh škrobov, se dodeli samo, če dobavitelj predloži deklaracijo o teh proizvodih, s katero potrjuje, da so bili pridobljeni neposredno iz žit, krompirja ali riža, brez uporabe kakršnih koli podproizvodov, pridobljenih pri proizvodnji drugih kmetijskih proizvodov ali blaga
en Refunds for starches falling within CN code ‧ to ‧ or products listed in point (d) of Part I of Annex I to Regulation (EC) No ‧/‧ resulting from the processing of such starches shall be granted only on production of a declaration from the supplier of those products attesting that they have been directly produced from cereals, potatoes or rice, excluding all use of sub-products obtained in the production of other agricultural products or goods
sl V skladu s členom ‧ Uredbe (ES) št. ‧/‧ lahko države članice, ki izkoristijo možnost iz člena ‧ navedene uredbe, tudi uporabijo parcele, ki so določene v skladu s členom ‧ navedene uredbe, za pridelavo proizvodov iz člena ‧ Uredbe Sveta (ES) št. ‧/‧ z dne ‧. oktobra ‧ o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo ali iz člena ‧ Uredbe Sveta (ES) št. ‧/‧ z dne ‧. oktobra ‧ o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo ter za pridelavo krompirja, ki ni namenjen za izdelavo krompirjevega škroba
en According to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ Member States implementing the regional option provided for in Article ‧ of that Regulation may also use the parcels declared according to Article ‧ of that Regulation for the production of products referred to in Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ on the common organisation of the market in fruit and vegetables or in Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ on the common organisation of the markets in processed fruit and vegetable products and of potatoes other than those intended for the manufacture of potato starch
sl Analiza o tem, koliko krompirja porabijo Danci in kakšen je njihov odnos do njega in drugih prilog, ter oblikovanje strategije za splošno trženje krompirja
en An analysis of the Danish public's consumption of and attitude towards the potato and other food accompaniments and the drawing-up of a strategy for the generic marketing of potatoes
sl v primeru krompirjevih gomoljev se lahko sadi certificirani semenski krompir le za pridelavo jedilnega krompirja
en in the case of potato tubers, certified seed potatoes may be planted for ware production only
sl Odločba Komisije z dne ‧. marca ‧ o pooblastitvi nekaterih držav članic, da za trženje semenskega krompirja na njihovem celotnem ozemlju ali le na delu njihovega ozemlja, uporabljajo strožja merila glede nekaterih bolezni, kot so določena v prilogah I in ‧ k Direktivi Sveta ‧/EGS
en COMMISSION DECISION of ‧ March ‧ authorizing, in respect of the marketing of seed potatoes in all or part of the territory of certain Member States, more stringent measures against certain diseases than are provided for in Annexes I and ‧ to Council Directive ‧/EEC
sl Primerno je, da Švedska prevzame vlogo koordinatorja za zagotovitev, da skupna količina semenskega krompirja, odobrena v skladu s to odločbo, ne preseže največje količine iz te odločbe
en It is appropriate that Sweden acts as a coordinator in order to ensure that the total amount of seed potatoes authorised pursuant to this Decision does not exceed the maximum quantity covered by this Decision
Prikaz strani 1. Najdeno 1804 kazni ujemanje stavek krompir.Najdeno v 0,5 ms.Prevajanje spomini so ga povzročajo človeške, vendar usklajena z računalnikom, ki bi lahko povzročila napake. Te prihajajo iz mnogih virov, in se ne preverjajo. Bodite opozorjeni.